Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200909.04.2010

Rozwój indywidualny poprzez ksztalcenie ustawiczne

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

NAZWA KAMPANII: Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne
LOGO KAMPANII: Eduplus
HASŁO KAMPANII: Wiedza to same plusy

ZAŁOŻENIA KAMPANII
W skali globalnej, regionalnej i lokalnej doświadczamy przemian, które kształtują nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji. W takim społeczeństwie inwestowanie w edukację staje się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego i postępu społecznego. Najbardziej efektywne wsparcie rozwoju gospodarczego ma miejsce tam właśnie, gdzie system edukacyjny pomaga tworzyć i podtrzymywać kapitał społeczny pozostający w ścisłym związkiem z rozwojem gospodarczym. Mając na uwadze fakt, iż przełom cywilizacyjny, spowodowany jest rosnącą rolą nauki i edukacji, można stwierdzić, iż podstawowym zasobem epoki społeczeństwa uczącego się jest wiedza w istotnym stopniu określająca jakość kapitału społecznego. W kontekście tych przemyśleń podstawę realizacji gospodarki opartej na wiedzy stanowi kształcenie ustawiczne.
Kształcenie ustawiczne traktuje się zarówno jako instrument podniesienia ogólnego poziomu wiedzy i umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków, ale także jako sposób podnoszenia uczestnictwa i aktywności obywateli w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym. Stanowi ono też podstawę stabilności demokracji i komunikacji społecznej. Jest to proces stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia. Kształcenie permanentne może być sprawą indywidualnej jednostki (podnoszącej swoje kwalifikacje z własnej inicjatywy i na własny koszt), bądź też może być projektowane, organizowane i finansowane przez pracodawcę.
Jak pokazują badania, w Polsce nie ma na ten moment wypracowanych mechanizmów i postaw ogólnospołecznych związanych z potrzebą kształcenia ustawicznego. Polacy w wieku 25-64 przeciętnie dwukrotnie rzadziej uczestniczą w jakiejkolwiek formie edukacji niż obywatele UE (4,3% wobec 8,5% dla UE 15%). W porównaniu z takimi krajami jak Wielka Brytania, Finlandia, Szwecja, Dania (ze wsk. ok. 20%) czy Holandia (15%) udział Polaków w kształceniu ustawicznym jest zdecydowanie niezadowalający.
Za główną barierę rozwoju kształcenia ustawicznego uznaje się brak świadomości konieczności uzupełniania swoich kwalifikacji. Przyczyną braku podejmowania dokształcania może być przekonanie, że wiedza, która kiedyś została zdobyta, jest wystarczająca i nie ma konieczności jej uzupełniania. Poza tym trudno jest przełamać stereotyp wąskiej specjalizacji jako klucza do sukcesu zawodowego. Problemem jest też niska skłonność do uczestnictwa w edukacji ustawicznej osób o niższych kwalifikacjach, często zagrożonych utratą pracy czy bezrobotnych.
Dlatego też Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego od września 2009 roku do lutego 2011 roku realizuje na terenie województwa łódzkiego kampanię informacyjno-promocyjną dotyczącą kształcenia ustawicznego pt. „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne”, której hasłem przewodnim jest „Wiedza to same plusy”. Kampania ta realizuje cele Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego i współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem kampanii jest promocja idei kształcenia ustawicznego oraz upowszechnienie informacji dotyczących korzyści płynących z ponoszenia kwalifikacji zawodowych. Jako organizatorzy kampanii wierzymy, że zintensyfikowane działania informacyjne mogą wpłynąć na wyrównywanie szans edukacyjnych osób dorosłych, co z kolei przyczyni się do ogólnej poprawy sytuacji na rynku pracy.
Realizację celu głównego umożliwiają wyznaczone w tej kampanii cele szczegółowe, do których należą: podniesie poziomu wiedzy nt. korzyści płynących z kształcenia ustawicznego i możliwości kształcenia formalnego w województwie łódzkim, stymulowanie proedukacyjnych postaw społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańców wsi oraz bezrobotnych, a także osób 45+, poprzez oddolne inicjatywy na rzecz rozwoju kształcenia ustawicznego, zacieśnienie kontaktów między instytucjami zaangażowanymi w kształcenie ustawiczne w województwie łódzkim.
GRUPA ODBIORCÓW KAMPANII
Działania realizowane w ramach kampanii społecznej skierowane są do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego, co wynika z ogólnych założeń dotyczących odbiorców oferty kształcenia ustawicznego. Docelową grupę kampanii stanowią przede wszystkim osoby zamieszkujące obszary wiejskie (gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie), bezrobotni oraz osoby w wieku 45+. Dodatkowo kampania skierowana jest do osób w wieku 25-64 chcących podnieść swoje kwalifikacje, a także do nieuczących się dorosłych w wieku 18-24, jako grupy mało mobilnej w kwestii zwiększania kompetencji zawodowych. Liczne badania prowadzone w obszarze kształcenia ustawicznego oraz statystyki regionalne potwierdzają, że wybrane grupy docelowe, do których kierowana jest kampania, w sposób szczególny wymagają zintensyfikowanych działań informacyjno-promocyjnych.
Ze względu na różnorodność grupy docelowej zarówno pod względem płci, wieku, wykształcenia jak i statusu społecznego realizatorzy kampanii przewidzieli wszechstronne działania umożliwiające dotarcie do potencjalnych odbiorców. Materiały drukowane w szczególności adresowane są do osób 45+, do osób młodszych skierowane są treści zamieszczone na stronie internetowej. Działania realizowane w mediach kierowane są do całej grupy odbiorców kampanii. Współpraca z łódzką firmą EGO miała na celu usprawnienie i zintensyfikowanie działań związanych z dystrybucją materiałów promocyjnych oraz informacyjnych.
DZIAŁANIA REALIZOWANE W RAMACH KAMAPNII
Działania realizowane w ramach kampanii podzielone zostały na dwa komponenty:
- komponent indywidualny, który przewiduje bezpośredni kontakt a poprzez to indywidualne wsparcie oferowane grupom docelowym (działalność prowadzona przez Regionalne Punkty Informacyjne, seminaria, konsultacje grupowe i indywidualne)
- komponent masowy, w ramach którego działania kierowane są do szerszego grona odbiorców a oferowane wsparcie nie jest spersonalizowane (publikatory, strona www, konferencje).
Prowadzona kampania dociera do odbiorców dzięki wykorzystaniu różnych kanałów komunikacyjnych, wśród których wskazać można m.in. na:
- systematycznie aktualizowaną stronę internetową poświęconą kształceniu ustawicznemu www.eduplus.eu
- dystrybucję wielostronicowej broszury informacyjnej nt. kształcenia ustawicznego i jego funkcjonowania w województwie łódzkim.
- publikację i dystrybucję kwartalnika „Kształcenie ustawiczne w województwie łódzkim” w nakładzie.
- bezpośredni kontakt z potencjalnymi odbiorcami kampanii (urzędy, instytucje, szkoły dla dorosłych, mieszkańcy województwa)
- artykuły w lokalnych gazetach m.in. Wieluniak, Moje Miasto oraz lokalnych dodatkach do dzienników ogólnopolskich.
- spoty radiowe w łódzkich rozgłośniach Radio Łódź i Radio Parada, wywiady w lokalnej telewizji np. Pro MOK Pabianice.
- plakaty i ulotki informacyjne dystrybuowane na terenie całego województwa w placówkach kształcenia ustawicznego, urzędach pracy oraz administracji samorządowej.
- gadżety promocyjne przewidziane dla uczestników seminariów oraz konferencji tematycznych.
Media obecne w kampanii: telewizja regionalna TVP Łódź, telewizja lokalna (Wieluń, Pabianice, Zgierz, Opoczno), prasa lokalna (Wieluń, Pabianice, Zgierz, Opoczno), rozgłoście regionalne (Radio Parada, Radio Łódź). Dodatkowo pracownicy kampanii uczestniczą w inicjatywach realizowanych przez media lokalne, np. Gość Dnia w Radiu Parada, wywiady dla telewizji lokalnej.
Kampania społeczna została objęta patronatem medialnym przez media regionalne oraz lokalnej, reprezentowane m.in. przez:
- TVP Łódź
- Radio Parada
- Radio Łódź
- Wieluniak
- TVK
- Pro MOK
- TOP Tygodnik Opoczyński
PRZYKŁADOWE MATERIAŁY BĘDĄCE EFEKTEM KAMPANII ORAZ ZDJĘCIA ZE ZREALIZOWANYCH IMPREZ ZAMKNIĘTYCH MOGĄ BYĆ POBRANE ZE STRONY WWW.EDUPLUS.EU
W zakresie realizacji założeń celu głównego, proponowana kampania społeczna obejmuje dodatkowe działania, z których za najbardziej interesujące uznaje się:
- funkcjonowanie czterech Regionalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych w województwie łódzkim, (Pabianice, Zgierz, Opoczno, Wieluń), w których Animatorzy Lokalni – łącznie 8 osób, po dwie osoby na każdy z punktów – dbają o rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości kształcenia ustawicznego w kontekście potrzeb regionalnych oraz lokalnego rynku pracy. RPI pełnią także funkcję punktów konsultacyjnych, w których osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym mogą uzyskać informacje na temat możliwości dokształcania. Zainteresowani, przy wsparciu Animatorów, mogą np. wyszukać oferty, pozwalające na zdobycie nowych bądź doskonalenie posiadanych kwalifikacji,
- organizację seminariów, których celem jest przybliżenie idei kształcenia ustawicznego. Działania te przyczyniają się do pogłębiania świadomości społecznej odnoszącej się do korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji. Dodatkowo, w ramach 2-godz. konsultacji grupowych, każdy z uczestników seminariów może zapoznać się z możliwościami dokształcania i doskonalenia zawodowego w województwie łódzkim, w tym zwłaszcza w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Kampania przewiduje 20 takich spotkań. Seminaria prowadzone są przez specjalistów z zakresu psychologii oraz doradztwa zawodowego co umożliwia uczestnikom wstępną identyfikację własnych predyspozycji zawodowych. Celem zapewnienia właściwej jakości konsultacji grupowych każdy z uczestników otrzymuje zeszyt ćwiczeń, który został opracowany przez kadrę merytoryczną realizującą kampanię społeczną.
- indywidualne konsultacje, których efektem jest wypracowanie Indywidualnych Planów Kształcenia. W ramach projektu opracowany został, przy współpracy z psychologiem, szablon umożliwiający określenie potencjału rozwojowego, w tym ścieżki kształcenia, zainteresowanym osobom.
- organizację 4 konferencji o charakterze informacyjno-promocyjnym, których celem będzie nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwój lokalnych kadr, celem wypracowania oferty kształcenia dostosowanej do potrzeb lokalnego rynku pracy, w tym zwłaszcza zacieśnienia współpracy między instytucjami kształcenia w woj. łódzkim.
- organizacja Gali Kształcenia Ustawicznego, która służyć będzie podsumowaniu realizacji projektu, a także stanowić będzie forum służące zacieśnieniu współpracy podmiotów, zwłaszcza z kształceniem ustawicznym z lokalnymi grupami interesu.
WIZUALIZACJA KAMPANII SPOŁECZNEJ
Zaprojektowane na potrzeby kampanii społecznej " Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne" nazwa oraz logo Eduplus mają na celu jednoznacznie oddać ideę pozytywnego wpływu edukacji na rozwój jednostki i wzmocnienie jej szans na rynku pracy.
Zaprojektowany dla nazwy Eduplus logotyp składa się z części literniczej oraz sygnetu.
Liternictwo zostało zbudowane na geometrycznej siatce - idea odwołania się do matematyki, jako królowej nauk. Nachodzenie na siebie trzech pierwszych liter nazwy Eduplus odnosi się do współpracy i tworzenia wspólnych wartości. Sygnet to ujęty w kwadracie symbol postaci ludzkiej. Jego konstrukcja wyraża optymizm i chęć działania. Dynamiczne elementy graficzne sugerujące ciało postaci symbolizują witalność oraz dążenie do rozwoju wyrażone poprzez zachodzące na siebie elementy tworzące znak "+", będący jednocześnie elementem nazwy projektu.
Kolorystyka zawiera trzy elementy:
- Żółcień - jako oznaka optymizmu i chęci działania, a także odwołanie do bliskiego w palecie pomarańcza - koloru przewodniego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Niebieski - odnosi się do solidności, polegania na trwałych wartościach, symbolizuje jednocześnie pierwiastek męski.
- Amarant - konotuje pierwiastek wewnętrzny, wrażliwość, potrzebę samorozwoju, jednocześnie jest symbolem pierwiastka żeńskiego.
Opcjonalnym elementem znaku jest stopka, zawierająca adres internetowy portalu oraz pełną nazwę projektu, co spełnia funkcję informacyjną, a jednocześnie dookreślającą znak.
Ciekawym zabiegiem wizualnym jest także widniejący na plakatach, ulotkach i materiałach promocyjnych niebieski drogowskaz, którego poszczególne ramiona wskazują na możliwości, które daje człowiekowi kształcenie ustawiczne. Każdy obywatel, biorąc pod uwagę swoje predyspozycje, aspiracje i możliwości, może wybrać jedną, bądź więcej dróg, które doprowadzą go do sukcesu i zadowolenia. Idealnie współgra z tym kolor niebieski, będący odwzorowaniem dynamizmu i pomyślnych perspektyw na przyszłość.
Warte podkreślenia jest także hasło przedsięwzięcia „Eduplus. Wiedza to same plusy”, które zostało zaprojektowane specjalnie dla kampanii, podobnie jak wybór domeny portalu „eduplus.eu”. Nazwy te bezsprzecznie konotują pozytywne emocje i pokazują, że inwestowanie w siebie poprzez edukację przynosi człowiekowi tylko i wyłącznie wymierne korzyści, zawsze określane w perspektywie pozytywnej.
EFEKTY KAMPANII
Wymiernym efektem prowadzonej kampanii promocyjnej będzie zwiększenie wiedzy osób dorosłych, głównie w wieku 25-64 lata oraz nieuczących się w wieku 18-24 lata, o możliwości podejmowania kształcenia ustawicznego w formach szkolnych oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika kreującego pozytywne zmiany na rynku pracy w województwie łódzkim.
Jako organizatorzy mamy nadzieję, że realizowane działania w szczególny sposób przyczynią się do poprawy świadomości społeczeństwa na temat kształcenia ustawicznego oraz możliwości kształcenia na odległość w województwie łódzkim.
Dodatkowo dzięki kampaniom tego typu zwiększeniu ulegnie motywacja związana z doskonaleniem zawodowym, zwiększy się samoocena, aspiracje beneficjentów oraz zaangażowanie w zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.
Liczymy także na to, że zostanie przełamana niechęć do doskonalenia zawodowego w grupach znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, a jednocześnie nie wykazujących wyraźnych postaw proedukacyjnych.
Kampania ta przyczyni się także do aktywizacji społeczności lokalnych, sprzyjającej rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmocni współpracę między instytucjami zaangażowanymi w kształcenie ustawiczne.
Mamy nadzieję, że kampania „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne” przekona odbiorców i jednocześnie utwierdzi ich w przekonaniu, że kształcenie ustawiczne jest zgodne z potrzebami nowoczesnego społeczeństwa, bowiem uwzględnia przemiany czasu, wartości rynku oraz rytm indywidualnej egzystencji człowieka. Tym samym edukacja permanentna jest potrzebą warunkującą właściwy rozwój jednostki, a co za tym idzie jest determinantą poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

REZULTATY KAMPANII SPOŁECZNEJ
Potwierdzeniem przeprowadzenia kampanii społecznej jest osiągnięcie rezultatów twardych w postaci :
1. liczby osób poinformowanych w trakcie seminariów o możliwościach kształcenia ustawicznego.
2. liczby osób, którym udzielono konsultacji w trakcie spotkań grupowych.
3. listy osób, którym sporządzono Indywidualne Plany Kształcenia.
4. liczby uczestników konferencji informacyjno-promocyjnych.
5. liczby osób, które zapoznały się z kwartalnikiem „Kształcenie ustawiczne w województwie łódzkim”.
6. liczby osób, które uzyskały informacje nt. kształcenia ustawicznego w woj. łódzkim dzięki broszurze informacyjnej.
7. liczby osób, które rozszerzyły swoją wiedzę nt. kształcenia ustawicznego poprzez portal kształcenia ustawicznego w woj. łódzkim.
EFEKTYWNOŚĆ KAMPANII
Diagnoza dokonana dla potrzeb projektu wykazała trafność przyjętych celów, działań zmierzających do ich realizacji oraz wskaźników pozwalających na ich ocenę.
W ramach kampanii prowadzone jest bieżące monitorowanie wskaźników twardych. Służą temu listy uczestników organizowanych spotkań oraz ich formularze rejestracyjne.
W celu ewaluacji realizacji wskaźników miękkich przeprowadzona została w grudniu 2009 ewaluacja ex-ante. Wyniki tej ewaluacji stanowią wytyczne pod wysokości bazowych wskaźników przyjętych w projekcie.
W ewaluacji ex-ante działań projektu wzięło udział ok. 250 mieszkańców województwa łódzkiego oraz 12 instytucji związanych z kształceniem ustawicznym w regionie łódzkim. Do mieszkańców województwa skierowane zostały dwie ankiety ewaluacyjne: celem pierwszej była ocena wiedzy mieszkańców nt kształcenia ustawicznego (n=249), celem drugiej zaś – ocena ich udziału w kształceniu ustawicznym (n=234).
Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji potwierdzają trafność przyjętych celów i działań. Szczegółowe wyniki zaprezentowane zostały w raporcie z ewaluacji ex-ante. Najważniejsze wnioski są następujące:
- Pojęcie kształcenie ustawiczne kojarzy się głównie z nauczaniem w formach szkolnych, tzn. na studiach podyplomowych, w szkołach średnich dla dorosłych itp. (dominujące podejście w przypadku mieszkańców gmin wiejskich) oraz z dokształcaniem w formach pozaszkolnych, typu szkolenia, kursy, czy też ogólnie z dokształcaniem osób dorosłych (odsetek wskazań sięgał 60-70%).
- Mieszkańcy województwa mają świadomość, jakie instytucje należą do instytucji kształcenia ustawicznego (mniej więcej 3 na 4 respondentów wskazało poprawne odpowiedzi), mają też świadomość ich lokalizacji w województwie łódzkim.
- Znamienny jest dość wysoki odsetek osób, które nie udzieliły odpowiedzi na stawiane pytania. Świadczy to o niepewności tych osób w zakresie własnej wiedzy, co stanowi mocny argument za koniecznością dotarcia do tych osób z informacją nt kształcenia ustawicznego.
- Ok. 70% ankietowanych deklaruje, że wie o możliwości studiowania na odległości, jednak na pytanie o nazwę tej formy nauczania nie udzieliło odpowiedzi aż 55,4% respondentów, kolejne 14 osób (6%) odpowiedziało, że nie ma takiej wiedzy.
- Ankietowani, zapytani o ich udział w systemie edukacji po wyjściu z „podstawowego” systemu kształcenia, zwykle wskazali na tego typu aktywność (przeciwnego zdania było 61 (ok. 26%) badanych). Stosunkowo najwyższa jest aktywność osób dorosłych w zakresie edukacji na poziomie wyższym. Co czwarta osoba podjęła studia licencjackie, co trzecia – studia magisterskie, co czwarta – studia podyplomowe. Ankietowani podejmowali również aktywność w zakresie edukacji pozaformalnej (ok. 30%). Zaledwie 31 osób spośród 234 biorących udział w badaniu korzystało z e-learningu.
- Uczestnicy badania finansowali swoją edukację głównie ze środków własnych (68,4%).
- Ankietowani deklarowali w większości plany w zakresie aktywności edukacyjnej w najbliższej przyszłości, gdyż chcą zdobyć nowe umiejętności (53,4%), poszerzyć swoją wiedzę (40,6%), dostosować się do potrzeb rynku pracy – 32,5%.
- Respondenci, którzy nie zamierzają podjąć edukacji, jako powód podawali najczęściej brak takiej potrzeby, brak czasu, brak wystarczających środków finansowych. Warto też podkreślić, iż pojedyncze osoby wskazały, że problemem jest odległość od ośrodków edukacyjnych, niedostosowanie oferty edukacyjnej do indywidualnych potrzeb, brak wiedzy na temat właściwej dla siebie ścieżki edukacyjnej, a także brak właściwego przygotowania („nie czuję się na siłach – mam za duże braki”).
- Do wyników ewaluacji ex-ante oceniającej współpracę instytucji zaangażowanych w rozwój kształcenia ustawicznego w województwie należy podejść dużą ostrożnością z uwagi na bardzo niską zwrotność ankiet skierowanych do tej grupy. Generalnie rzecz biorąc, instytucje biorące udział w badaniu w większości oceniają współpracę administracji publicznej z instytucjami kształcenia ustawicznego jako zbyt słabą.
Łączny koszt kampanii 18-miesięcznej wyniósł 850 tys. zł. Ze środków przewidzianych na kampanię sfinansowane zostało funkcjonowanie 4 Regionalnych Punktów Informacyjnych. Ze względu na szerokie działania w ramach realizowanej kampanii stałe zatrudnienie otrzymało 14 osób oraz liczne grono pracowników merytorycznych. W ramach realizowanych działań powstało ponad 12 tys. materiałów drukowanych (plakaty, ulotki, broszury, kwartalnik) oraz liczne publikatory w wersji on-line głównie w postaci prezentacji multimedialnych. Kampania medialna objęła dwie kampanie radiowe zrealizowane w październiku 2009 o łącznej emisji spotów: 47, dodatkowo pojawiły się emisje tekstów w prasie lokalnej w łącznej liczbie 10.
Wiele narzędzi promocyjnych oraz informacyjnych powstałych w ramach kampanii będzie dostępnych niezależnie od zakończenia prac przewidzianych w harmonogramie. Zapewni to przede wszystkim funkcjonująca strona internetowa i wersje on-line większości przygotowanych publikatorów.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społeczneEdukacja
NadawcaFundacja Uniwersytetu Łódzkiego
WykonawcaW zkresie prac merytorycznych - pracownicy zaangażowani w realizację kampanii; Wizualizacja, projekty graficzne, strona www - Agencja Reklamowa Red Studio
AdresaciOsoby dorosłe zamieszkujące województwo łódzkie, w tym w szczegolności mieszkańcy terenów wiejskich, osoby bezrobotne oraz w wieku 45+
MediaPrasa, Radio, Telewizja, Internet
Data zgłoszenia09.04.2010
Dodatkowe materiałyplik: plik_20100409230742_146.mp3