Konkurs Kampania Społeczna Roku 2010
Nagrodzone i wyróżnione kampanie


Wyróżnienie

18.04.2011

Kampania 1% - "Mały procent - wielka sprawa!"

KATEGORIA: Inicjatywy 1%

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Krótki opis projektu

Celem Kampanii jest promowanie idei oraz informowanie o możliwości i procedurze przekazywania 1% podatku na działające na rzecz gdynian organizacje pozarządowe posiadające status OPP. To także szerzenie wiedzy i promowanie NGO-sów. Grupą docelową są mieszańcy miasta ze.

Strategia

Wiedza obywateli na temat możliwości odpisu 1% podatku, mimo wielu kampanii – tych ogólnopolskich i tych lokalnych, wciąż wymaga pogłębiania. Problem dotyczy w równym stopniu procedury przekazywania jak i wiedzy na temat organizacji, które można wesprzeć należną częścią podatku. Ważnym również jest stałe uświadamianie jak ważny jest TEN jeden procent podatku - jednostkowo często jest to kwota stosunkowo niewielka, w rezultacie umożliwia organizacjom realizację różnorodnych celów.

Gdynianie, którzy są głównymi adresatami Kampanii, to społeczeństwo demokratyczne i obywatelskie, zaangażowane w życie swojego miasta i przede wszystkim bardzo otwarte na inicjatywy społeczne. Większość z nich jest bardzo silnie związana z Gdynią i chętnie włącza się w różnego rodzaju projekty i kampanie, inicjowane przez samorząd.

Chcąc pogłębić świadomość mieszkańców a także wszystkich odwiedzających nasze miasto (realnie) oraz (wirtualnie) poprzez stronę internetową www.gdynia.pl, czy oficjalne profile miasta na portalach społecznościowych, samorząd wspólnie z NGO-sami w 2010 roku już po raz 5 zainicjował Kampanię „Mały procent – wielka sprawa!”. Celem Kampanii jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat możliwości i sposobu przekazywania 1% podatku na OPP, a także zapoznanie grupy docelowej z organizacjami działającymi na rzecz mieszkańców. W ten sposób podatnicy mogą dowiedzieć się jakie istotne misje społeczne spełniają NGO-sy oraz zrozumieć, że nawet najmniejsza kwota przekazana na rzecz uprawnionych organizacji może przyczynić się do polepszenia jakości naszego życia. W trakcie kampanii wyjaśniamy, że procedura przekazania 1% podatku jest prosta i warto z niej skorzystać. W sposób pośredni Kampania prowadzi także do pogłębienia więzi mieszkańców z samorządem i budowania lokalnego patriotyzmu i postaw obywatelskich.

Uzasadnienie społecznego celu kampanii czyli autentyczność społecznego przedmiotu kampanii

Inicjatorem akcji jest Biuro Prezydenta – GCOP referat magistratu, którego pracownicy odpowiedzialni są za współpracę samorządu z III sektorem. To oni zajmują się wdrażaniem i koordynowaniem kampanii i akcji społecznych oraz promowaniem gdyńskich organizacji i ich działań. Istotny wkład w wygląd i przebieg kampanii mają same organizacje. Zarówno inicjatorom jak i organizacjom zależy, by jak największa część społeczeństwa przekazała 1% podatkuNGO-som działającym na rzecz mieszkańców.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Pragnąc dotrzeć do jak najliczniejszej grupy, wydano plakaty, które dystrybuowane były w autobusach ZKM, jednostkach urzędu, Radach Dzielnic, oddziałach bibliotek. Wydane zostały: broszury zawierające opis procedury wpłaty 1% i materiały informacyjne dot. organizacji, które włączyły się w kampanię. Każda z organizacji otrzymała także własną pulę ulotek, w formie kart pocztowych.
Kampanię swoim autorytetem wspierały i promowały znane osoby tj.: Anna Przybylska, Jacek Fedorowicz, Przemysław Dyakowski, czy kapitan Arki Gdynia Bartosz Ława.
W celu ułatwienia podatnikom dotarcie do informacji, w bezpłatnym biuletynie Ratusz (nakład 25.000 egz.) regularnie ukazywała się lista organizacji wraz z opisem ich działalności.
W gdyńskich centrach handlowych ustawiane były punkty informacyjne, gdzie wolontariusze i pracownicy GCOP tłumaczyli jak „podzielić się podatkiem”, promowali uczestniczące w akcji NGO-sy i odpowiadali na pytania dot. kampanii. Podobną akcję przeprowadzono podczas „KOLOSÓW 2010”, w których uczestniczyło ponad 10 000 osób.
Zakupiono kamizelki odblaskowe i parasole, a w miejscach prowadzenia akcji ustawiano tzw. roll’upy.
Wszystkie materiały i informacje dostępne były na stronie www.gdynia.pl/1procent. Uruchomiono także specjalną infolinię.
Przygotowano spot, który emitowany był na stronie miasta, na miejskich ekranach ledowych i autobusach posiadających ekrany informacyjne.
Kampanii towarzyszyły cotygodniowe konferencje prasowe w UM.

Działania PR

Działania podejmowane zarówno przez pracowników GCOP i same organizacje spowodowały serię materiałów dot. kampanii w prasie, radiu czy Internecie.
Zaangażowanie wolontariuszy w przygotowywanie materiałów, ich aktywność w punktach informacyjnych, szkolenia dla wolontariuszy biorących w niej udział, służą edukacji kolejnego pokolenia, które niedługo samo będzie adresatem kampanii. Podobnie ekspozycja plakatów w autobusach czy w szkołach powoduje, że kampania oddziałuje na całe otoczenie.

Efektywność

Kampania kontynuowana jest momentu pojawienia się możliwości przekazywania 1% i skutecznie przyczynia się do wzrostu świadomości obywatelskiej mieszkańców, która przekłada się na wyniki zarówno procentowe jak i pieniężne, spełniając tym samym swój cel społeczny.
Z danych przekazywanych przez gdyńskie Urzędy Skarbowe wynika, iż liczba mieszkańców Gdyni przekazujących swój 1% podatku systematycznie rośnie.
1. Zmiana postaw obywateli widoczna jest przede wszystkim we wzroście ilości osób przekazujących swój 1% podatku na organizacje pozarządowe. Od rozpoczęcia Kampanii zauważono wzrost o ponad 40%. (Dane przedstawione zostały w załączniku pt. "Odsetek mieszkańców Gdyni, korzystających z możliwości odpisu 1% podatku na OPP").
2. Poprzez różnicowanie form przekazu docieramy do coraz większej liczby odbiorców. Statystyki pokazują z roku na rok odbiór społeczny jest coraz większy, a więc kampania spełnia swoje założenia.
3. 30 publikacji prasowych (obok publikacji w „Ratuszu” artykuły o kampanii znalazły się w takich gazetach jak: Gazeta Wyborcza, Dziennik Bałtycki, Metro, Raport Nadmorski, Express Gdyński, Echo Miasta). Informacje w Internecie – oprócz oficjalnej strony Urzędu – ukazywały się m.in. na portalach: trójmiasto.pl, mmtrójmiasto.pl, ngo.pl, gdynia.naszmiasto.pl, samorząd.lex.pl, nadmorski24.pl, Bartoszewicz.pl i inne).
4. Na druk plakatów, ulotek i broszur oraz zakup roll’up, kamizelek odblaskowych i parasoli wydane zostało 13760 zł i był to całkowity koszt kampanii. Pozostałe elementy, dzięki świadomości wagi projektu zarządcy centrów handlowych i pozostałych placówek udostępnili bezpłatnie.

Kampanijność

Inicjatywa jest kontynuacją wcześniejszych działań. W roku 2010 inicjowana była 5. edycja Kampanii, zaś w roku bieżącym jesteśmy w trakcie realizacji 6 edycji. Oprócz działań zbieżnych z poprzednią edycją w roku 2011 została dołączona kampania promocyjna na oficjalnych profilach Urzędu Miasta Gdyni na portalach społecznościowych czy dystrybucja ulotek i broszur w miejscach chętnie odwiedzanych przez gdynian tj. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, kawiarnie artystyczne, hotele.

Opis inicjatora

Biuro Prezydenta – GCOP, to jednostka odpowiedzialna za współpracę samorządu z III sektorem. Istnieje w świadomości NGO-sów jako miejsce, gdzie można uzyskać pomoc i informację.

Opis pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Znakiem charakterystycznym Kampanii jest przede wszystkim jej nazwa „Mały procent – wielka sprawa!” - łatwo zapadająca w pamięć i trafnie odnosząca się do całej idei przekazywania 1% podatku na OPP. Ponadto projekt plakatu - będący równocześnie okładką broszury – na którym widnieje dłoń, dokładająca brakującą część układanki pokazuje odbiorcom, jaką rolę spełnia ich część podatku.

Insight

Grupa docelowa potrzebuje stałego uświadamiania o możliwości i procedury przekazywania 1% podatku, a także wiedzy na temat organizacji posiadających status OPP. Podatnicy nie przekazują 1% gdyż:
- jest to zbyt skomplikowane,
- opóźni to procedurę rozliczenia PIT,
- wymaga to zaangażowania podatnika,
- częsty brak świadomości związku znanej organizacji z możliwością takiego wsparcia jej,
- brak świadomości skali, 1% podatku często niewielka kwota, i myślą że nie warto go przekazywać.

BIG IDEA

Przyzwyczajenia i obawy przed nowym powodują, że społeczeństwo uważa, że procedura przekazywania 1% podatku jest trudna i skomplikowana, a także nie przynosi wymiernych korzyści. Celem kampanii jest zmiana takiego sposobu myślenia i uświadomienie, że każdy, nawet najmniejszy gest ma znaczenie i że naprawdę warto to zrobić. Ważną kwestią jest także popularyzacja gdyńskich organizacji, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

Kreatywnosć działań - niekonwencjonalnych form

Innowacyjnym działaniem jest połączenie sił pracowników samorządowych z organizacjami pozarządowymi, które mają istotny wpływ w wygląd i przebieg kampanii – uczestniczą one w fazie projektowej, mają wpływ na treść materiałów a także angażują się w akcje dystrybuowania materiałów i pogłębiania wiedzy mieszkańców na temat 1% . 
Wsparcie społecznikowskich działań organizacji pozarządowych profesjonalną wiedzą i narzędziami, którymi dysponuje samorząd.


Kategoria konkursowaInicjatywy 1%
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Inne, Wolontariat
NadawcaBiuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
WykonawcaBiuro Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
AdresaciPodatnicy uprawnieni do przekazywania 1% podatku na OPP.
MediaInternet, plakaty, ulotki, broszury, citylight, outdoor
Data zgłoszenia18.04.2011
Dodatkowe materiałyplik: 1_1_30.pdf
 plik: 1_31_60.pdf
 plik: odsetek_mieszkancow_gdyni_korzystajacych_z_mozliwosci_odpisu_1_podatku_na_opp.pdf