Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200910.04.2010

Kongres Kobiet Polskich

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Udział kobiet we władzy publicznej w Polsce jest zdecydowanie mniejszościowy. Chociaż stanowią one ponad 50 proc. społeczeństwa, ich reprezentacja w Sejmie wynosi zaledwie 20 proc., natomiast w Senacie, na 100 senatorów zasiada jedynie 8 kobiet. Mimo zmian w postrzeganiu roli społecznej kobiet w Polsce, od 10 lat liczba kandydatek do Sejmu, które partie wystawiają na listy, nie zwiększyła się (stabilizując się w okolicach 23 procent), a w przypadku list kandydatów do Senatu zmniejszyła się o 3 procent (do 12 procent), co stanowi ewenement w Unii Europejskiej. W efekcie Polska jest jedynym krajem UE, w którym udział kobiet w izbie wyższej parlamentu zmniejszył się w ciągu ostatnich 10 lat, a z 8-procentowym udziałem kobiet w tej izbie, plasujemy się na 62. miejscu wśród 76 krajów, gdzie istnieje izba wyższa parlamentu. 20-procentowy udział kobiet w Sejmie umiejscawia Polskę na 15. miejscu wśród krajów UE (liderem jest Szwecja – 46,4 proc.). Według Polaków badanych przez CBOS, (20–27stycznia 2010, reprezentatywna próba 1027 dorosłych mieszkańców Polski), znikomy udział kobiet wśród parlamentarzystów wynika przede wszystkim z tradycji i przyzwyczajenia (49 proc. wskazań).

W Europie problem niskiej reprezentacji kobiet w parlamencie został dostrzeżony, co zaowocowało wprowadzeniem systemów kwotowych (czyli wymogiem zagwarantowania dla każdej z płci minimalnego udziału na listach wyborczych) w 21 krajach. Spowodowało to zwiększenie reprezentacji kobiet w parlamentach Europy od 15,2 proc w 1998 roku do średnio 21,1 proc. w 2008 roku.

Zgodnie z badaniem „Kobiety 2009” zrealizowanym przez CBOS w czerwcu 2009, 63 proc. kobiet uważa, że ma mniejsze możliwości zrobienia kariery politycznej niż mężczyźni, a 62 proc deklaruje, że gdyby miały do wyboru kobietę i mężczyznę, którzy startowaliby w wyborach do Sejmu z tej samej listy, byli w podobnym wieku, mieli podobne wykształcenie, kompetencje oraz doświadczenie w polityce, głosowałoby na kobietę. W czerwcu 2009 r. 52 procent Polek opowiadało się za parytetami płci (czyli wymogiem równej liczby kobiet i mężczyzn) zarówno przy układaniu list wyborczych, jak i w rządzie, administracji państwowej oraz kierownictwie ważnych instytucji publicznych. Według badań, Polki i Polacy wraz ze zwiększeniem ilości kobiet w polityce oczekują poprawy jakości debaty publicznej i zmiany priorytetów rządzących (CBOS, styczeń 2010).

Kampania aktywizacji społecznej i politycznej kobiet w Polsce prowadzona pod auspicjami Kongresu Kobiet i obsługiwana przez Hill & Knowlton została zainicjowana w związku z 20. rocznicą odzyskania przez Polskę suwerenności. Jej punktem wyjściowym były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet Polskich, czyli zjazdu ok. 3000 kobiet z całego kraju – przedstawicielek świata biznesu, polityki, nauki, sztuki, samorządów, związków zawodowych, związków pracodawców, aktywistek organizacji pozarządowych oraz wszystkich kobiet, które zgłosiły chęć udziału w obradach, bez względu na poglądy polityczne i reprezentowane środowiska. Celem planowanego zjazdu było podsumowanie wkładu kobiet w historię ostatniego 20-lecia.
Grupy docelowe kampanii
Ze względu na złożoność problemu, określono kilka grup docelowych w ramach działań komunikacyjnych projektu. Dla każdej z tych grup uszczegółowiono cele w ramach przyjętej strategii.

· Kobiety – autorytety w poszczególnych dziedzinach życia publicznego, z różnych środowisk opiniotwórczych – cel: zaangażowanie w Radę Programową Kongresu Kobiet, promowanie akcji Kongresu w środowiskach, których są liderkami

· Autorytety społeczne, eksperci – Cel: zachęcić do poparcia postulatów kongresu, nagłośnić problem dyskryminacji kobiet w przestrzeni publicznej


· Kobiety z całej Polski reprezentujące różne środowiska, status zawodowy oraz wykształcenie – cel: wzbudzić poczucie solidarności i zaktywizować do działania

· Opinia publiczna – cel: wyjaśnić ideę parytetów na listach wyborczych, zmobilizować zwolenników do aktywnych działań, informować i przekonywać niezdecydowanych


· Organizacje pozarządowe – zachęcić do współdziałania na rzecz poprawy statusu społecznego kobiet w Polsce

· Politycy – pozyskać poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o parytetach na listach wyborczych, zwrócić uwagę na potrzeby kobiet

I etap – działania przed czerwcowym Kongresem

Spotkania Rady Programowej
Do udziału w Radzie Programowej Kongresu Kobiet udało się pozyskać ponad 100 wybitnych kobiet – liderek świata biznesu, nauki, polityki i kultury. Wśród nich znalazły się między innymi: Danuta Hübner, Olga Krzyżanowska, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Anda Rottenberg, Magdalena Abakanowicz, Izabella Cywińska, Krystyna Janda, Janina Paradowska, Nina Terentiew, Irena Eris. Kongres poprzedziły trzy spotkania Rady. Każde z nich zgromadziło blisko 60 członkiń. Podczas spotkań opracowano założenia programowe, które następnie przez członkinie Rady były nagłaśniane w ich środowiskach.

Konferencje regionalne
Kongres Kobiet Polskich poprzedziły konferencje regionalne, na których zaprezentowano problematykę Kongresu. Odbyły się w blisko 30 miejscowościach w Polsce. Informacje o konferencjach docierały do uczestniczek m.in. dzięki zapowiedziom w mediach lokalnych. Konferencje integrowały środowiska kobiece wokół problemów aktywności politycznej oraz informowały o sposobach rejestracji na Kongres. W konferencjach brały udział członkinie Rady, między innymi Henryka Bochniarz, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Kwaśniewska.

Biuro prasowe
Działania media relations miały na celu dotarcie do jak największej liczby kobiet z całej Polski z informacją o Kongresie oraz uświadomienie dziennikarzom skali i wagi społecznej przedsięwzięcia, a także problemu braku reprezentacji kobiet w życiu publicznym. Komunikaty prasowe były na bieżąco przekazywane do najważniejszych mediów. Biuro prasowe koordynowało wywiady udzielane mediom przez członkinie Rady, między innymi Henrykę Bochniarz, Magdalenę Środę, Eleonorę Zielińską, Małgorzatę Fuszarę, Jolantę Kwaśniewską. Inicjowało również spotkania dla mediów. Pierwsza konferencja prasowa, zapowiadająca Kongres, odbyła się w marcu 2009 roku. Kolejna odbyła się z okazji publikacji wyników raportów CBOS „Kobiety 2009” oraz „Kobiety na rynku kapitałowym”.

Biuro organizacyjne
W ciągu 3 miesięcy poprzedzających Kongres biuro zarejestrowało blisko 5000 kobiet chętnych do udziału w Kongresie. Biuro odebrało kilka tysięcy telefonów, maili, listów od kobiet z całej Polski. Odpowiedziało na setki pytań. Na stronie internetowej Kongresu zamieszczało aktualne informacje dotyczące programu Kongresu i spraw organizacyjnych.

II etap – Kongres Kobiet Polskich „Kobiety dla Polski. Polska dla Kobiet. 20 lat transformacji 1989 – 2009”, 20-21 czerwca 2009 roku

Celem zjazdu 3000 Polek z całego kraju było podsumowanie wkładu kobiet w historię ostatniego 20-lecia oraz sformułowanie i zaprezentowanie postulatów dotyczących aktualnej kondycji kobiet w społeczeństwie. Biuro prasowe kongresu udzieliło blisko 200 akredytacji dziennikarskich i fotoreporterskich. Najważniejsze media ogólnopolskie szeroko relacjonowały obrady. Zapowiedzi i relacje z Kongresu pojawiły się w najważniejszych dziennikach ogólnopolskich (Gazeta Wyborcza, Dziennik, Polska The Times, Rzeczpospolita); w głównych wydaniach serwisów informacyjnych telewizji i radia (PR1, Radio Kolor, Radio PIN; Radio TOK FM); w zapowiedziach najważniejszych portali internetowych (wp.pl, gazeta.pl, interia.pl, onet.pl). Dzięki przekazom medialnym budowanym na podstawie merytorycznych przesłanek oraz zaangażowaniu wybitnych kobiet z różnych środowisk, udało się ograniczyć niemalże do zera liczbę negatywnych i lekceważących komentarzy na temat Kongresu. Odsetek zapowiedzi i relacji z Kongresu o charakterze pozytywnym lub neutralnym zbliżał się do 100 proc.: prasa - 92 proc., Internet – 98proc, telewizja – 92 proc., radio – 100 proc.

Obrady plenarne, panele dyskusyjne
Uczestniczki Kongresu zostały przywitane przez Jolantę Kwaśniewską oraz Marię Kaczyńską. Część merytoryczną rozpoczął wykład prof. Marii Janion. Część panelową kongresu zainaugurowała dyskusja prowadzona przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską. Drugiego dnia przemówienie wygłosiła Melanne Verveer, Ambasadorka do spraw Kobiet w Departamencie Stanu USA, współzałożycielka i członkini Zarządu Vital Voices Global Partnership. W obradach kongresu symboliczny udział wzięła również Hillary Clinton poprzez nagrane specjalnie w tym celu wystąpienie, odtworzone uczestniczkom na telebimie. W kuluarach Kongresu zorganizowany został Hyde Park, a w nim warsztaty, happeningi i inne atrakcje integrujące kobiety z różnych środowisk. Henryka Krzywonos-Strycharska została uhonorowana przez zgromadzone kobiety tytułem „Polki dwudziestolecia”.
Podstawą do diagnozy sytuacji kobiet w Polsce i ich roli w okresie transformacji były raporty, przygotowywane przez zespoły ekspertek, dotyczące między innymi aktywności politycznej kobiet, ich roli i miejsca w samorządach i organizacjach pozarządowych, w biznesie, na rynku pracy oraz w nauce i edukacji. Każda z uczestniczek otrzymała skrót raportów w formie pisemnej oraz na płycie CD.
W wyniku przeprowadzonych 21 paneli dyskusyjnych sformułowano 170 postulatów, dotyczących problemów kobiet w różnych obszarach życia społecznego, wśród których dwa uznano za priorytetowe i w obecności wszystkich delegatek przyjęto poprzez aklamację jako naczelne cele do zrealizowania. Były to:
· Wprowadzenie do ordynacji wyborczej systemu parytetowego obowiązującego na listach wyborczych w tych wyborach, w których jest to możliwe
· Ustanowienie niezależnej, powoływanej przez parlament Rzeczniczki ds. Kobiet i Równości oraz wzmocnienie instytucjonalnych mechanizmów, wdrażających politykę równości płci na wszystkich szczeblach życia społecznego oraz w administracji publicznej

III etap – kampania na rzecz wprowadzenia parytetów płci na listach wyborczych

Komitet Wykonawczy Kongresu Kobiet w celu przedstawienia najważniejszych postulatów Kongresu spotkał się w lipcu z politykami, w tym z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Lechem Kaczyńskim, którzy wyrazili swoje poparcie dla idei parytetów. Przedstawicielki Kongresu Kobiet spotkały się również z przedstawicielem kościoła katolickiego, abp Kazimierzem Nyczem, który także opowiedział się za głównymi postulatami Kongresu. Zostało również zorganizowane spotkanie z marszałkiem Sejmu i szefami poszczególnych klubów parlamentarnych.

Konferencje regionalne
Pod patronatem Kongresu Kobiet, we współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także z inicjatywy organizacji pozarządowych, które wzięły udział w Kongresie Kobiet Polskich, zorganizowany został cykl konferencji regionalnych, których celem było promowanie aktywnego udziału kobiet w życiu społecznym i gospodarczym oraz przekazywanie informacji o idei parytetów na listach wyborczych, a także zbieranie podpisów pod projektem. Konferencje regionalne miały również na celu promowanie Kongresu poprzez dystrybuowane materiały informacyjne oraz zachęcenie kobiet do udziału w wyborach w 2010 r. Konferencje odbyły się w Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Elblągu i Zielonej Górze. Kolejne miały miejsce już w roku 2010. Przebieg konferencji był relacjonowany przez media regionalne, angażując przy tym lokalne władze oraz znane członkinie Rady Programowej i Komitetu Wykonawczego Kongresu Kobiet.

Projekt ustawy o parytetach
Kongres Kobiet Polskich uznał, że jednym z najważniejszych postulatów jest wprowadzenie do ordynacji wyborczej systemu parytetowego. Przy udziale najwybitniejszych konstytucjonalistów (współautorem projektu jest m.in. prof. Piotr Winczorek) opracowano projekt ustawy o parytetach płci na listach wyborczych, zakładający zmianę ordynacji wyborczej – do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, która zapewnia co najmniej 50-procentową obecność kobiet na listach kandydatów w wyborach do tych gremiów. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Czas na Kobiety”, popierający projekt ustawy o parytetach na listach wyborczych, został oficjalnie zarejestrowany 22 września 2009. Ostateczny wymagany prawem trzymiesięczny termin zakończenia zbiórki podpisów został wyznaczony tym samym na 22 grudnia. Aby projekt w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej mógł być procedowany w parlamencie, konieczne było zebranie 100 tys. podpisów poparcia.
Główny przekaz kampanii podkreślał, że każdy może samodzielnie zbierać podpisy i organizować imprezy popierające ideę parytetów. Na stronie www.kongreskobiet.pl umieszczono formularz zbierania podpisów do ściągnięcia wraz z poradnikiem, w jaki sposób należy zbierać podpisy, aby były ważne. Umieszczono także wzorcową prezentację, na podstawie której każdy mógł przekonywać do parytetów osoby zebrane przy okazji imprezy kulturalnej lub społecznej. Na stronie internetowej umieszczono zegar odliczający czas do ostatecznego terminu zakończenia zbiórki podpisów. Zwolennicy parytetów organizowali się również poprzez Facebook, gdzie założono grupę „Kongres Kobiet - byłyśmy tam razem!”. Członkinie i członkowie grupy otrzymywali informację o miejscach zbierania podpisów oraz o debatach dotyczących parytetów.

Przedstawicielki Kongresu Kobiet w wystąpieniach medialnych i na konferencjach prasowych podkreślały, że parytety umożliwią realizację przez polityków postulatów kobiet, a jednocześnie poprawią jakość polskiej polityki poprzez bardziej merytoryczne działania, nie skoncentrowane na rywalizacji. Równa liczba kobiet i mężczyzn na listach wyborczych urealni także konstytucyjną zasadę równości kobiet i mężczyzn.

W zbieranie podpisów włączono szeroko podmioty trzeciego sektora oraz inne organizacje, m. in. Federację Stowarzyszeń „Amazonki”, Fundację Feminoteka, Fundację Klasa Kobiet, Fundację Pokolenia, Fundację Przestrzeń Kobiet, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundację Wspomagania Wsi, Instytut Spraw Publicznych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Dzięki wsparciu organizacji pozarządowych, biur poselskich i firm prywatnych, podpisy zbierane były w całej Polsce. Pod projektem ustawy podpisy składali klienci sklepów wielkopowierzchniowych Auchan i Tesco w Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Mielcu, Olsztynie, Piasecznie, Poznaniu, Rumii, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Włocławku i Wrocławiu. Nad odpowiednim przebiegiem akcji czuwały regionalne koordynatorki Kongresu Kobiet.

Aby nagłośnić medialnie akcję, zorganizowane zostały „Ogólnopolskie dni zbierania podpisów”, które odbyły się trzykrotnie: 21 listopada, 5 grudnia i 12 grudnia. W każdym z tych dni organizowane były specjalne akcje zbierania podpisów przez osoby powszechnie znane, na które zapraszane były media. 21 listopada główna akcja odbyła się w Galerii Mokotów. Podpisy zbierali m.in.: Anna Korcz, Kamil Sipowicz, Dorota Warakomska, Ludwika Wujec oraz Henryk Wujec. 5 grudnia zorganizowano zbiórkę podpisów pod hasłem: „Mężczyźni zbierają podpisy pod ustawą o parytetach”. Podpisy w Złotych Tarasach w Warszawie zbierali Wiktor Osiatyński, Marek Przybylik, Kamil Sipowicz, Henryk Wujec oraz Jacek Żakowski. Zbiórka odbyła się również w związku z imprezą „Wielka iluminacja świątecznej Warszawy”, która miała miejsce na Placu Zamkowym, Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ostatnia akcja odbyła się 12 grudnia w warszawskiej Promenadzie, kiedy obok Wiktora Osiatyńskiego, podpisy zbierali: Urszula Dudziak, Zbigniew Hołdys i Krzysztof Materna. Główne media ogólnopolskie szeroko relacjonowały te wydarzenia.

Na potrzeby kampanii zostały, przy wsparciu Radia Kolor, nieodpłatnie wyprodukowane spoty radiowe zachęcające do składania podpisów pod projektem ustawy, z udziałem Krystyny Jandy, Grzegorza Miecugowa oraz Zbigniewa Hołdysa. Spoty te były następnie nieodpłatnie emitowane przez następujące radiostacje: Polskie Radio Program Trzeci, Radio Kolor, Radio Zet, Radio Złote Przeboje, Radio Roxy FM oraz rozgłośnie regionalne Polskiego Radia w Białymstoku, Olsztynie, Lublinie, Opolu, Rzeszowie i Łodzi.
Formularz do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o parytetach płci, został również nieodpłatnie zamieszczony w Wysokich Obcasach, kobiecym dodatku „Gazety Wyborczej”.

Udało się pozyskać poparcie autorytetów i celebrytów. Swoje podpisy pod projektem ustawy złożyli m. in.: Andrzej Wajda, Tadeusz Mazowiecki, Henryk Wujec, Michał Boni, Maciej Płażyński, Ludwika Wujec, Radosław Sikorski, Doda – Dorota Robczewska, prof. Lena Kolarska-Bobińska, Anna Korcz, Kamil Sipowicz, Dorota Warakomska, Tomasz Lis oraz Urszula Dudziak.

Pod koniec akcji, kiedy z całej Polski zaczęły napływać formularze z podpisami, umieszczono na stronie internetowej „licznik zebranych podpisów”, który pokazywał, jaka ilość podpisów wciąż pozostała do zebrania. Ostatecznie udało się zgromadzić ponad 150 tysięcy podpisów, z czego ok. 20 tysięcy spływało do Biura Kongresu jeszcze przez miesiąc po terminie zakończenia akcji.

Ostatnim akordem akcji była parada zorganizowana przy okazji zanoszenia podpisów do Sejmu. Przedstawicielki Kongresu Kobiet: Urszula Dudziak, Henryka Bochniarz, Magdalena Środa, wraz ze wspierającym akcję Piotrem Pacewiczem oraz Henrykiem Wujcem, przemaszerowały w towarzystwie mediów w barwnym korowodzie do Sejmu z pudłami pełnymi list podpisów. Demonstrantki maszerowały pod pomarańczowymi parasolkami, z chorągwiami z naczelnym hasłem Kongresu Kobiet: „Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet”. W Sejmie spotkały się z marszałkiem Bronisławem Komorowskim.

PODSUMOWANIE:
Kongres Kobiet Polskich przez zaangażowanie wielu kobiet ze środowisk opiniotwórczych wywołał niespotykaną, trwającą do dziś debatę społeczną na temat sytuacji kobiet w życiu publicznym oraz zasadności wprowadzenia parytetów na listach wyborczych. Włączył do dyskusji publicystów, socjologów oraz polityków. W wyniku tych działań udało się pozyskać szerokie poparcie społeczne, w tym najważniejszych władz Polski. Ostatecznie Kongres doprowadził do powstania projektu ustawy i publicznego poparcia idei wprowadzenia systemów kwotowych na listach wyborczych przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz premiera rządu RP Donalda Tuska. Udało się zmobilizować wiele osób i organizacji popierających parytety do zaangażowania się w zbiórkę podpisów. W efekcie udało się zebrać o połowę więcej podpisów, niż wymagane 100 tysięcy i ustawa trafiła pod obrady Sejmu, który podczas pierwszego czytania 18 lutego 2010 r. skierował ją do dalszych prac w komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Słowo „parytet” weszło na stałe do języka debaty publicznej w Polsce.

Kongres Kobiet Polskich był inicjatywą społeczną osób indywidualnych. Rada Programowa Kongresu zgromadziła ponad 100 kobiet z najróżniejszych środowisk. Kongres podczas organizacji czerwcowego zjazdu oraz w trakcie zbiórki podpisów wspierało ponad 200 wolontariuszek i wolontariuszy. Hill & Knowlton był odpowiedzialny za biuro organizacyjne Kongresu oraz koordynację działań komunikacyjnych. Wszystkie działania agencji realizowane były na zasadzie pro bono.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Konferencje regionalne były współorganizowane przez PKPP Lewiatan i finansowane ze środków projektu systemowego: „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Działania związane z kampanią społeczną Kongresu Kobiet zaowocowały do końca 2009 roku ponad 2600 publikacjami w mediach, w tym w stacjach telewizyjnych i radiowych. Czerwcowy Kongres poprzedziła nadzwyczajna liczba zapowiedzi mediowych. Samo wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów - zgromadziło blisko 200 dziennikarzy i fotoreporterów. W okresie marzec - czerwiec 2009 opublikowano 890 materiałów w różnego rodzaju mediach – 298 telewizyjnych, 222 –  internetowych, 178 – prasowych oraz 192 – radiowych. Czas nagrań w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych wyniósł blisko 24 godziny. Całkowita wartość publikacji w prasie, stacjach radiowych i telewizyjnych, zapowiadających i relacjonujących Kongres, wyniosła blisko 17 100 000 zł. W ciągu dwóch miesięcy po Kongresie pojawiło się blisko 900 kolejnych publikacji i nagrań. Dyskusja o parytetach wybrzmiała zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i regionalnych. Natomiast akcję zbierania podpisów prowadzoną od października do grudnia 2009 media zrelacjonowały w blisko 800 publikacjach.

Porównanie badań CBOS ze stycznia 2010 roku do tych z czerwca 2009 roku(oba badania na reprezentatywnej próbie, co najmniej 1000-osobowej) pokazuje, że odsetek kobiet opowiadających się za systemem parytetowym wzrół z 52 do 66 procent. Ogólna liczba Polek i Polaków, popierających obywatelski projekt ustawy o parytetach płci, stanowi 60 procent społeczeństwa, a wśród mężczyzn parytety cieszą się 53-procentowym poparciem.

Akcja Kongresu Kobiet jest w dalszym ciągu kontynuowana. 28 stycznia 2010 zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Kongres Kobiet. W lutym 2010 roku, na dwa dni przed pierwszym czytaniem ustawy zorganizowana została konferencja w Sejmie „Kobiety w polityce” z udziałem marszałka Sejmu, wicemarszałków oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. Kongres Kobiet wystosował również list otwarty z apelem do posłów z komisji sejmowej o jak najszybsze rozpoczęcie prac nad projektem ustawy, który można podpisać w Internecie, na stronie Kongresu Kobiet. Hill and Knowlton poszerzył także obecność Kongresu w mediach społecznościowych – powstała oficjalna strona Stowarzyszenia Kongres Kobiet na Facebooku (410 fanów, stan na 10.04.2010) oraz profile stowarzyszenia na twitterze i blipie.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społeczneRównouprawnienie i tolerancja
NadawcaHill & Knowlton Poland Sp. z o.o.
WykonawcaKongres Kobiet Polskich
AdresaciKobiety – autorytety w poszczególnych dziedzinach życia publicznego, autorytety społeczne, eksperci, kobiety z całej Polski, organizacje pozarządowe, politycy
Mediaogólnopolskie, regionalne, kobiece
Data zgłoszenia10.04.2010
Dodatkowe materiałyplik: file_20100414164719_468.mp3
spot radiowy
 plik: file_20100414164855_675.mp3
spot radiowy