Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 200910.04.2010

KupFranki.pl

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

PROBLEM: Po załamaniu światowej gospodarki miliony Polaków bardzo boleśnie odczuło wzrost rat kredytów hipotecznych w walutach obcych; szczególnie dotknęło to osoby z kredytem we frankach szwajcarskich. Przyczyną tego stanu rzeczy, oprócz recesji, były naganne praktyki banków, brak wiedzy ekonomicznej kredytobiorców, a także znikoma aktywizacja społeczna klientów banków i brak platformy wyrażania ich poglądów i potrzeb. W praktyce oznaczało to także brak możliwości wpływania na wzrost społecznej odpowiedzialności biznesu. OSIĄGNIĘCIA: Kupfranki.pl to inicjatywa społeczna działająca bez budżetu na komunikację, wyłącznie w oparciu o narzędzia public relations i potencjał sieci społecznościowej. Wybór bardzo wiarygodnych narzędzi komunikacji i pozytywnego przekazu (wpływanie na politykę banków i ustalanie z nimi partnerskich relacji) pozwoliło na dotarcie do kredytobiorców w szczycie kryzysu finansowego na początku 2009 r. i utrzymanie zainteresowania inicjatywą w roku 2010. MediaInicjatywa społeczna KupFranki.pl wygenerowała wiele informacji i relacji w najważniejszych mediach polskich (agencje mediowe, telewizja, radio, prasa, strony internetowe). Inicjatywą zainteresowały się też prestiżowe światowe media ekonomiczne: „The Washington Post” i „The Wall Street Journal”. Została także objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Strona internetowa na której działa społeczność otrzymała tytuł Złotej Strony Wprost w marcu 2009 r.SpołecznośćInicjatywa społeczna zgromadziła dotąd wokół idei minimalizacji kosztów dodatkowych związanych z obsługą kredytów hipotecznych i edukacji kredytobiorców ponad 12,6 tys. gospodarstw domowych. Łączna suma kredytów osób zgromadzonych w sieci społecznościowej KupFranki.pl i dzielących się w niej wiedzą wynosi już ponad 1,2 miliarda franków szwajcarskich (CHF). Stronę KupFranki.pl odwiedziło w ubiegłym roku ponad 320 tys. osób, spędzając na niej w sumie blisko 88 lat; przejrzano w tym czasie ponad 1,8 mln stron.Skuteczność perswazji• w ciągu zaledwie kilku miesięcy zbudowano wśród szerokiej opinii publicznej świadomość problemu spreadu walutowego, czyli praktyki banków polegającej na obciążaniu Kredytobiorców dodatkowymi, ukrytymi opłatami stosowanymi przy przeliczaniu kredytów zaciąganych w walutach obcych. • interwencje inicjatywy KupFranki.pl spowodowały rozpoczęcie postępowania sądowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie dowolności kształtowania przez banki cen walut• nagłośnienie praw kredytobiorców wynikających z Rekomendacji S(II) Komisji Nadzoru Finansowego spowodowało, że tysiące Polaków złożyło w swoich bankach wniosek udostępniony przez KupFranki.pl o umożliwienie spłacania kredytów w walucie, w której kredyty zostały zaciągnięte.• doprowadzenie w kilku liczących się na polskim rynku bankach do znacznego obniżenia opłat za aneks do umowy kredyt hipotecznego umożliwiającego spłatę kredytu w walucie, w której został zaciągnięty. • skutecznie podniesienie problemu braku możliwości negocjacji przez kredytobiorców zapisów umów kredytowych dających bankom uprawnienia do pobierania dodatkowych opłat - bezzasadnych z punktu widzenia prawa; problem zgłoszony do UOKiK.• tysiące Polaków zaczęło skutecznie żądać od banków zwrotu nadpłaconych kwot, korzystając z wniosków przygotowanych przez KupFranki.pl (tylko ze strony inicjatywy pobrało je ok. 13 tys. kredytobiorców) – w tym celu skutecznie nagłośniono prawa kredytobiorców do zwrotu nienależnie pobieranych opłat pomostowych w oparciu o wyrok sądowy oraz wpis do rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK. • wskazanie tysiącom Polaków, że dzielenie się wiedzą co do skutków prawnych i sposobu negocjowania z instytucją bankową może spowodować zmianę jej podejścia do klientów –  Polbank wycofał się z narzucania klientom aneksowania umów, anulował też już podpisane ponad 1000 aneksów wprowadzających niekorzystne dla Klientów, nieuzasadnione ekonomicznie oraz prawnie zmiany. • popularyzacja edukacji na temat produktów bankowych oraz potrzeby ciągłego dążenia do stworzenia w Polsce lepszej kultury bankowości oraz stałego zwiększania świadomości ekonomicznej polskiego społeczeństwa.NARZĘDZIA:Podstawą działania kampanii jest sieć społecznościowa działająca pod adresem www.kupfranki.pl, która pozwala na kumulowanie i wymianę wiedzy pomiędzy jej uczestnikami. W ramach strony działa blog informacyjny, słownik terminów finansowych oraz forum służące udzielaniu porad i wymianie doświadczeń. Ponadto w czasie kampanii wykreowano liczne speaking opportunities, powstało kilkanaście informacji prasowych, listy otwarte do instytucji państwowych, kontrolnych i banków, komunikaty o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, raporty eksperckie, formularze reklamacji, czy grafiki wspierające akcję w innych popularnych sieciach społecznościowych.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO i osoby prywatne)
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Edukacja, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Nadawca„Fundacja KupFranki.org” i Rafał Łyczek, ekonomista z Poznania, który założył w lutym 2009 r. sieć społecznościową pod naza
Wykonawca„PR consultants” i Rafał Łyczek
Adresacikredytobiorcy kredytów hipotecznych - ponad milion osób z rodzinami
Mediaogólnopolskie
Data zgłoszenia10.04.2010