Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Inicjatywy obywatelskie (NGO)06.04.2012

Konkurs ‘Discover e-volunteering’ (zwany dalej: “De-v”)

KATEGORIA: Inicjatywy obywatelskie (NGO)

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem konkursu "De-v" jest promowanie społecznego zaangażowania w internecie. Konkurs nagradza najbardziej wartościowe, innowacyjne i skuteczne projekty NGO, w ramach których wolontariusze pomagają innym przez Internet. Poprzez Konkurs:
• informujemy o zaletach e-wolontariatu,
• pokazujemy, w jaki sposób NGO i grupy nieformalne mogą korzystać z zasobów społecznego potencjału Internetu,
• wskazujemy niezależne od miejsca i czasu sposoby uzyskiwania pomocy: od wsparcia emocjonalnego po ekspercką

Grupa docelowa

- bezpośrednia: NGO z UE,
- pośrednia: osoby indywidualne, grupy nieformalne, instytucje publiczne i prywatne z UE.

Strategia

Wielu osobom spędzanie czasu w Internecie kojarzy się z negatywnymi zjawiskami, takimi jak cyberprzemoc, czy kradzież praw autorskich. Doświadczenia FDS, realizującej Program E-wolontariat (www.e-wolontariat.pl) pokazują jednak, że wbrew stereotypom w Sieci realizowanych jest wiele wartościowych projektów, w których ludzie udzielają sobie pomocy, budują zasoby wiedzy, podejmują działania, które – chociaż odbywają się w świecie wirtualnym – przynoszą bardzo wymierne skutki w świecie realnym. Konkurs ‘De-v’ powstał, by promować te prospołeczne aktywności i zachęcać do nich jak największą liczbę europejczyków.
E-wolontariat to innowacyjny sposób rozwiązywania ważnych problemów bazujący na zachodzących zmianach społecznych (cyfryzacja, internetyzacja) i podążający za naturalną ludzką energią:
• internet umożliwia niesienie i uzyskiwania pomocy (od wsparcia emocjonalnego po ekspercką wiedzę z niemal każdej dziedziny), niezależnie od miejsca i czasu.
• możliwości stwarzane przez ICTs, w tym e-wolontariat, są doskonałym sposobem zaspokojenia naturalnych potrzeb pomagania i bycia z innymi w czasach, w których każdy ‘żyje w biegu’ - sieć pogłębia relacje zachodzące w świecie realnym oraz umożliwia nawiązywanie tych, które są w nim niemożliwe (np. w wymiarze ogólnoeuropejskim, wśród mieszkańców małych miejscowości, niepełnosprawnych).
• e-wolontariat kierunkuje trend przenoszenia się coraz większej liczby aktywności do sieci w stronę pomocy, samopomocy i budowy dobra wspólnego.

Opis przebiegu kampanii

Etapy Konkursu:
1.Budowa partnerstwa z 10 NGO z państw UE,
2. 25.05.2011 – 16.09.2011 r. – nabór zgłoszeń poprzez formularz internetowy na stronie konkursu http://www.e-volunteering.eu/competition/
3. 22.09.2011 – 3.10.2011 r. – ocena zgłoszeń przez międzynarodową Kapitułę Konkursu, w skład której weszli m.in. Róża Thun – Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Radosław Mleczko – Podsekretarz Stanu, MPiPS, Elise Bouvet – UNV’s Online Volunteering service, Martijn Pakker – Dyrektor Europejskiego Centrum Wolontariatu CEV.
4. 12.10.2011 – 03.11.2011 r. – otwarte głosowanie internetowe.
5. 1.12.2011 r. – Gala Finałowa – ogłoszenie wyników, networking
Przez cały okres trwania konkursu Organizatorzy oraz Partnerzy prowadzili aktywną kampanię promocyjną w Internecie, rozsyłając materiały prasowe i promocyjne informujące nie tylko o Konkursie, ale przede wszystkim o idei e-wolontariatu i możliwościach aktywnego zaangażowania się w projekty społ. realizowane w sieci.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

E-wolontariat jest zjawiskiem mającym miejsce w Internecie, dlatego wybrane zostały przede wszystkim narzędzia komunikacji oraz media nowego typu,:
• na stronie konkursu powstał ‘toolbox’ – zbiór materiałów promocyjnych udostępnionych na zasadach licencji Creative Commons umożliwiającej ich swobodne pobieranie, wykorzystywanie oraz publikowanie, zwielokratniająca tym samym liczbę odbiorców kampanii; w skład toolboxu weszły: ulotki, spot w różnych językach bannery, logotyp, nadruk na t-shirt, tapety na desktop, informacje prasowe (w jęz. pol. i ang.)
• Materiały promo. przekazywane były lokalnym partnerom, patronom medialnym, mediom, NGO oraz instytucjom publicznym i prywatnym z całej UE,
• W promocję zaangażowani byli lokalni partnerzy– 10 NGO z państw z UE, którzy tłumaczyli info. prasowe na języki rodzime, zamieszczali je (wraz z materiałamipromo.) na swoich stronach www, wysyłali do partnerów oraz mediów.

Działania PR

Nie dotyczy.

Efektywność

Do Konkursu wpłynęło 81 zgłoszeń z 19 państw UE. Łącznie w zgłoszonych projektach udział brało ponad 95 tyś. e-wolontariuszy. Skuteczność, różnorodność i autentyczność nadsyłanych projektów udowodniła, że e-wolontariat warto nagłaśniać, by pokazać, że w Sieci można aktywnie włączać się w wartościowe działania prospołeczne. Liczba głosów oddanych podczas głosowania pokazuje duże zainteresowanie tą inicjatywą osób indywidualnych.
Inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mediów, organizacji pozarządowych z całej Unii Europejskiej, instytucji publicznych, prywatnych oraz opiniotwórczych osób z całej UE:
• Konkurs realizowany byłjako Flagowy Projekt Europejskiego Roku Wolontariatu 2011, wpisany w program Prezydencji Polski w Radzie UE,
• Inicjatywa była wielokrotnie prezentowana podczas Sympozjów Europejskiego Centrum Wolontariatu CEV, którego członkiem niemal 100 organizacji z Europy,
• W prace Międzynarodowej Kapituły Konkursu, oraz promocję idei e-wolontariatu, aktywnie zaangażowali się przedstawiciele: Parlamentu Europejskiego, ONZ (Program Online Volunteering), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, mediów oraz polskich
i międzynarodowych firm.
Liczba głosów oddanych w głosowaniu – ponad 18 tys.
Liczba publikacji medialnych –  274 (PL i  pozostałe państwa UE )
Liczba uczestników Gali Finałowej – 400
Zbudowanie partnerstwa – 10 lokalnych partnerów (NGO), 10 członków Międzynarodowej Kapituły, 9 patronów medialnych
Ilość środków wydanych na kampanię: 46 000 zł.

Kampanijność

Tak, europejska edycja konkursu ‘Discover e-volunteering’ jest kontynuacją polskiego konkursu „Odkryj e-wolontariat”, realizowanego corocznie przez Fundację Dobra Sieć od 2009 r. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem europejskim, planowane są jego kolejne edycje.

Opis inicjatora

FDS działa gł. w Internecie, a jej głównymi celami są: rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja ICTs jako narzędzia wzmocnienia społ. obywatelskiego i zaangażowania społ. w Polsce.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Nie dotyczy.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Nie dotyczy.


KrajPolska
Kategoria konkursowaInicjatywy obywatelskie (NGO)
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Wolontariat
NadawcaFundacja Dobra Sieć
WykonawcaFundacja Dobra Sieć
AdresaciOrganizacje pozarządowe z UE, internauci.
MediaInternet, radio
Data zgłoszenia06.04.2012
Dodatkowe materiałyplik: Discover_e-volunteering_PL.pdf