Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie instytucji publicznych20.03.2015

"10 mniej. Zwolnij!"

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Opis celu kampanii

Celem kampanii jest zmiana percepcji i nawyków uczestników ruchu drogowego, które będą miały wpływ na zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Tematem kampanii jest prędkość i jej wpływ na powstawanie i konsekwencje wypadków drogowych.Niedostosowana do panujących warunków ruchowych prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych w Polsce. Zrealizowana kampania miała wymiar edukacyjno–informacyjny, i miała wpływ na zmianę zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego

Grupa docelowa

Kampania społeczna skierowana była do ogółu społeczeństwa, w szczególności osób w wieku 18+.

Strategia

Z analizy kosztów wypadków drogowych w 2012 roku wynika, że w 2012 roku pracodawcy i obywatele sfinansowali wydatki na pracę policji, służby zdrowia, sądownictwa i więziennictwa w kwocie ok. 24 mld złotych. O taką kwotę pomniejszone zostały inne zadania i priorytety państwa w 2012 roku. Dodatkowo polskie społeczeństwo wydało z własnego portfela dodatkowe 10 mld złotych na skutki uczestniczenia w wypadkach i kolizjach drogowych. Szacuje się, że łączne koszty wypadków i kolizji drogowych w 2012 roku stanowiły 1,9% PKB kraju. Mimo tego, że w Polsce w społeczeństwie rośnie świadomość o wysokim ryzyku utraty życia bądź zdrowia na skutek zdarzeń drogowych, to jednak społeczeństwo nie jest w stanie przygotować się na jego dotkliwe skutki. Kampania była realizowana na terenie całego kraju, gdyż grupę docelową projektu stanowią wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Realizacja kampanii przyczyniła się do podniesienia świadomości polskiego społeczeństwa na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz i zmniejszenia ponoszonych kosztów zdarzeń drogowych.

Opis przebiegu kampanii

Konferencja prasowa inaugurująca rozpoczęcie kampanii społecznej miała miejsce w dniu 17 czerwca 2014 r. Kampania była emitowana w stacjach telewizyjnych i radiowych aż do Światowego Dnia Ofiar Wypadków Drogowych, który przypadł na 16 listopada 2014 br.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Upowszechnianie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego odbyło się poprzez prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych wykorzystujących m.in. narzędzia reklamowe i PR, w szczególności:
- spoty filmowe i radiowe (zakup czasu antenowego w telewizji i radiu)
- nośniki niestandardowe, (zorganizowanie eventów lub/i heppenigów związanych z przedmiotową kampanią)
- konferencje prasowe (zorganiozowanie konferencji prasowej inaugurującej kampanię społeczną)

Efektywność

Kampania była realizowana w ramach projektu pn. „Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego”, który jest ujęty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Cele i efekty kampanii dot. prędkości i jej wpływu na powstawanie wypadków drogowych przewyższyły planowane wskaźniki zasięgu i dotarcia kampanii określone w umowie zawartej z Wykonawcą. Kampania dotarła do ok. 29 500 000 osób z całej grupy celowej oraz do ponad 33 558 000 osób z całej populacji. Podczas 6 flightów zostało wyemitowanych prawie 30 000 spotów.Dodatkowo ponad 27,5 mln osób z grupy docelowej miało styczność z kampanią 3 lub więcej razy. Od czerwca do listopada 2014 r. spot z kampanii społecznej został wyemitowany 29 213 razy. Kampania przyczyniła się do podniesienia świadomości polskiego społeczeństwa na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz i zmniejszenia ponoszonych kosztów zdarzeń drogowych. Biorąc pod uwagę fakt, że projekt jest obecnie realizowany,(do wykonania pozostało ostatnie zadanie dot. biernych urządzeń zabezpieczających w ramach projektu pn. „Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego” ), na dzień złożenia zgłoszenia nie jest możliwe określenie realizacji celów oraz efektów dla całego projektu.

Kampanijność

W dniu 17 czerwca 2014 roku rozpoczęła się druga edycja, rozpoczętej w 2013 r. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, kampania społeczna na rzecz ograniczania zjawiska nadmiernej prędkości oraz zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu pn. „10 mniej. Zwolnij!”.

Opis inicjatora

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest międzyresortowym organem doradczy i pomocniczy Rady Ministrów. KRBRD określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach brd.


KrajPolska
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego
NadawcaMinisterstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
WykonawcaMojotribe
Adresaciogół społeczeństwa, w szczególności osóby w wieku 18+
Mediatelewizja, radio
Data zgłoszenia20.03.2015
Dodatkowe materiały
 plik: 10 mniej.Zwolnij.2014. - RMF.mp3