Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2014

Kategoria konkursowa: Kampanie lokalne30.03.2015

MOŻESZ BYĆ PO NASZEJ STRONIE - przeciwdziałanie i ograniczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie poziomu integracji z resztą społeczeństwa.

KATEGORIA: Kampanie lokalne

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

-dotarcie do różnych grup społecznych, przede wszystkim do dzieci i młodzieży z przekazem informującym o tym, że osoba niepełnosprawna jest pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Jak każdy inny może być dobrym lub złym człowiekiem. Może mieć szczególne talenty w jakiejś dziedzinie, czego nie dostrzeżemy, unikając wzajemnego kontaktu.
-uwrażliwianie na różnorodność
-budzenie szacunku dla drugiego człowieka

Grupa docelowa

Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat - mieszkańcy Wrocławia, a także ich wychowawcy, rodzice i opiekunowie.
dorośli zamieszkujący Dolny Śląsk

Strategia

Ilość osób niepełnosprawnych w naszym kraju pozostaje na podobnym poziomie od wielu lat. Niestety, niepokojące jest, że niepełnosprawność coraz częściej dotyka dzieci. Nie zawsze są one akceptowane przez rówieśników, a bardzo tego potrzebują. Często można się spotkać z przejawami nietolerancji, czy wręcz wrogości. Zdarzają się, niestety, sytuacje w których także rodzice domagają się usunięcia z klasy czy szkoły dziecka, które jest inne.
Należy więc podejmować jak najwięcej działań, aby edukować od najmłodszych lat. Dzieci mające różniących się od nich rówieśników w najbliższym otoczeniu, zwykle własnym rozumem dostrzegają, że jest to taki sam fajny kolega czy koleżanka. Innym dzieciom trzeba to pokazać, a w ślad za nimi może zrozumieją to i ich rodzice.
W opisywanej sytuacji wybór grupy docelowej nasuwa się w sposób automatyczny, ponieważ w początkowym okresie życia chłonie się wzorce postępowania, które potem stosuje się w dorosłym życiu.
Ponieważ bezpośrednie dotarcie do tak licznej populacji młodych ludzi (wg szacunków we Wrocławiu jest ich kilkadziesiąt tysięcy) nie jest możliwe, przyjęto, że rolę dydaktyczną będą wypełniać pedagodzy i wychowawcy pracujący z nimi na co dzień. Stowarzyszenie opracowało i dało im do tego właściwe narzędzia. W tej sytuacji możliwe było poruszenie tematu w sposób naturalny, niewymuszony, poprzez zabawę i rozrywkę - dostarczane w różnych formach.

Opis przebiegu kampanii

Powstała bajka dla dzieci (kontynuacja z poprzedniej kampanii). Była dystrybuowana:
-w trakcie kilku eventów, na których animatorka wykonywała dla dzieci zwierzątka z balonów, a bajkę rozdawały poprzebierane bajkowo hostessy;
-we wrocławskich przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach pobytu dzieci.
Powstała gra planszowa dotycząca problemów osób niewidomych, zawierająca wiele ciekawostek i jednocześnie będąca doskonałą rozrywką dla dzieci i dorosłych, która także trafiła do wspomnianych wyżej placówek.
Starsze dzieci oglądały spektakl pt. „Nowy i inni”, który dotyka trudnych spraw młodych ludzi, także w kontekście funkcjonowania w grupie rówieśniczej w której są też niepełnosprawni. Wszyscy otrzymywali specjalnie przygotowaną ulotkę, która informowała o powodach, celu i przesłaniu kampanii.
Ostatnią formą przekazu były telewizyjne programy informacyjne przygotowane wspólnie z TVP Wrocław poruszające różne aspekty dotyczące niepełnosprawności, dobre praktyki i rozwiązania

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W kampanii użyto następujących kanałów komunikacji:
- strona www stowarzyszenia;
- profil stowarzyszenia na facebooku;
- komunikacja bezpośrednia z docelowym odbiorcą w trakcie wręczania ulotek
- komunikacja za pośrednictwem wychowawców i pedagogów
- komunikacja za pośrednictwem TV o zasięgu regionalnym, na terenie Dolnego Śląska i części Opolszczyzny.
Świadomy wybór grupy docelowej i dobór narzędzi do przekazania przesłania kampanii (osiągnięcie celu jest odroczone w czasie) sprawił, że inne formy i kanały komunikacji miałyby znaczenie drugorzędne lub marginalne.
Przewidziano badanie ankietowe placówek wychowawczych, w wyniku którego stwierdzono bardzo pozytywny odbiór przygotowanych narzędzi dydaktycznych służących przekazowi i osiąganiu celu kampanii.

Efektywność

Ze względu na grupę docelową i zamierzenie, którym jest zmiana nastawienia do inności, nie planowano ani nie prowadzono badań efektywności. Jedynym kryterium oceny były wyniki wspomnianego wyżej badania ankietowego przydatności narzędzi kampanii, które wypadły pozytywnie.
Określono grupę docelową i metodę dotarcia do niej z przekazem. Efektem wtórnym było zadowolenie wychowawców i pedagogów, którzy otrzymali unikalne i nowatorskie materiały do poruszania z dziećmi trudnej problematyki.
Zamierzenia kampanii i szersze o niej informacje zostały przedstawione przez TVP Wrocław. Nie kładziono nacisku na informowanie innych mediów, gdyż ewentualne publikacje nie miałyby wpływu na zasięg kampanii i stopień realizacji jej celu.
Całkowity koszt kampanii wyniósł blisko 121 tys. zł.

Kampanijność

Kampania jest kontynuacją działań prowadzonych w latach 2012 i 2013, kierowanych do tych samych lub podobnych grup docelowych.
Planowane jest kontynuowanie kampanii, w nieco zmodyfikowanej formie, kierowanej do tych samych adresatów

Opis inicjatora

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary działa prężnie od początku 2010 roku. Poza osobami wymienionymi w nazwie zajmuje się różnymi formami pomocy osobom niepełnosprawnym.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

W przypadku naszej kampanii za pomysł uważamy znalezienie właściwego sposobu dotarcia do planowanego odbiorcy. Uczenie o niepełnosprawności podczas zabawy, czyli podczas gry w grę planszową to pomysł unikalny w skali kraju, ale jak się okazuje skuteczny. Podobną rolę pełnią dwie części bajki, która celowo zawiera wiele elementów wymagających od czytającego dodatkowego wyjaśniania słuchaczowi. Angażuje to obie strony, a bohaterowie, także dzięki rysunkom budzą sympatię dzieci.


KrajPolska
Problemy społeczneWalka z wykluczeniem społecznym
NadawcaStowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary
WykonawcaStowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary
Adresacidzieci i młodsza młodzież w wieku od 5 do 14 lat zamieszkali lub uczący się we Wrocławiu, pozostali mieszkańcy regionu
Mediainternet, TV
Data zgłoszenia30.03.2015
Dodatkowe materiałyplik: Różowe Okulary - ulotka kampanii.pdf