Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2011

Kategoria konkursowa: Akcje zaangażowane społecznie28.03.2012

Akcja społeczna „Wrocław segreguje”Hasło akcji: Lepsza segregacja, lepszy WrocławOkres trwania: czerwiec - grudzień 2011 r.

KATEGORIA: Akcje zaangażowane społecznie

POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Opis celu kampanii

Celem akcji było nakłonienie władz Wrocławia, odbiorców odpadów oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do wprowadzenia zmian w systemie selektywnej zbiórki odpadów. Zmian, których oczekują mieszkańcy, czyli m.in. większej liczby czystych i nieprzepełnionych pojemników do segregacji odpadów, łatwo dostępnego systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych (np. mebli) i odpadów niebezpiecznych (np. sprzętu RTV i AGD). Ulepszony system skuteczniej mobilizowałby do recyklingu.

Grupa docelowa

Adresatami akcji byli: Prezydent Wrocławia, który tworzy warunki prawne, odbiorcy odpadów, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które tworzą infrastrukturę systemu segregacji.

Strategia

System selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych we Wrocławiu ma wiele wad. Utrudniają one, a czasem wręcz uniemożliwiają wielu mieszkańcom udział w recyklingu. Na wielu osiedlach nie ma pojemników do selektywnej zbiórki. Jeśli już są, to często stoją w niekompletnych zestawach oraz nie mają naklejek z informacją o zasadach segregacji. Pojemniki są brudne, a miejsce ich ustawienia nieodpowiednie. We Wrocławiu nie ma też stacjonarnych ani mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy nie akceptują takiej sytuacji, na co wskazują krytyczne opinie zamieszczane w prasie oraz w Internecie.
Akcja „Wrocław segreguje” miała nakłonić decydentów, tj. władze miasta, odbiorców odpadów oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, do usunięcia lub ograniczenia tych wad. Strategia komunikacyjna akcji zakładała wykorzystanie różnych argumentów, zarówno rzeczowych, tj. badania i raporty, jak i emocjonalnych, czyli petycji.
Ważnymi etapami akcji było przekazanie Prezydentowi Wrocławia petycji mieszkańców o poprawę systemu segregacji odpadów, a firmom odbierającym odpady - raportu z kontroli jakości wystawianych przez nie pojemników do selektywnej zbiórki; wysłanie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym ulotkę z poradami, jak zorganizować opłacalną segregację, i udostępnienie dziennikarzom, administracji i odbiorcom odpadów informacji o wynikach ankietowego badania opinii wrocławian o systemie segregacji odpadów.

Opis przebiegu kampanii

czerwiec – grudzień 2011 r.
Akcję „Wrocław segreguje” rozpoczęło uruchomienie profilu na facebooku oraz strony internetowej z petycją o lepszy system segregacji odpadów we Wrocławiu. Następnie ruszyła wysyłka e-maili do osób i organizacji z propozycją poparcia petycji. Po jej podpisaniu przez dwieście osób, do mediów została przesłana informacja o akcji. W dalszej części kampanii Prezydentowi Wrocławia oraz odbiorcom odpadów przekazano raport z kontroli jakości pojemników do segregacji odpadów. W światowym dniu Sprzątania Świata odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano cel i dotychczasowe efekty akcji „Wrocław segreguje”. Następnie przekazano raport z badania opinii mieszkańców o systemie segregacji do władz Wrocławia oraz odbiorców odpadów. Przesłano również ulotkę do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowym o materialnych korzyściach segregacji. Zakończeniem kampanii było przekazanie Prezydentowi Wrocławia petycji mieszkańców o lepszy system segregacji.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

W ramach akcji „Wrocław segreguje”, ze względu na cechy adresatów, wykorzystano dwa typy kanałów informacyjnych, które zadecydowały o stosowanych narzędziach komunikacji. Pierwszą grupę stanowili mieszkańcy Wrocławia mający dostęp do Internetu. W stosunku do nich zastosowano: e-mailing, internetowe publikacje o akcji, wpisy na forach i grupach dyskusyjnych. Drugą grupę stanowili funkcjonujący w biurokratycznych organizacjach przedstawiciele władz miasta, odbiorcy odpadów. W stosunku do nich skorzystano z tradycyjnych komunikatów, pocztą wysyłano raporty i formalne pisma. Wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym - ze względu na dużą ilość podmiotów oraz ograniczone środki finansowe - zdecydowano się na przesłanie materiałów jedynie drogą elektroniczną.

Działania PR

Informacje o realizowanych działaniach zamieszczano na bieżąco na portalu społecznościowym facebook (www.facebook.com/wroclawsegreguje) oraz udostępniano materiały na stronie internetowej (www.wroclawsegreguje.pl). Dodatkowo do lokalnych mediów rozsyłano materiały prasowe o akcji, co zaowocowało publikacjami w serwisach internetowych, w prasie, radiu i telewizji.

Efektywność

Akcja społeczna „Wrocław segreguje” skierowana była do mieszkańców Wrocławia.
Przekazany do władz miasta oraz odbiorców odpadów raport z audytu 341 losowo wybranych pojemników do selektywnej zbiórki spowodował, że odbiorcy odpadów zamieścili na pojemnikach naklejki z informacją o zasadach segregacji. Przekazany do władz miasta oraz odbiorców odpadów raport z badania ankietowego opinii mieszkańców o systemie segregacji (próba na 347 osobach), który wskazywał, że 86,2% badanych oczekuje poprawy systemu segregacji, przyczynił się do realizacji nowych działań edukacyjnych i kontrolnych przez Urząd Miejski Wrocławia. Przekazana do Prezydenta Wrocławia petycja o lepszy system segregacji odpadów (773 podpisane osoby) spotkała się z odpowiedzią, że w 2012 r. planowane jest uruchomienie dwóch punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, gdzie będzie można oddać odpady niebezpieczne. Przekazana do 70 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ulotka o ekonomicznych korzyściach z segregacji wpłynęły zapewne na zwiększenie dostępności pojemników na osiedlach.
Za pomocą strony internetowej informacja o akcji dotarła do 2 619 osób (11 422 odsłon). Profil akcji na facebooku „polubiło” 337 osób, a do wydarzenia „Wrocław segreguje” przyłączyło się 441 osób.
O akcji - dzięki TVP Wrocław, PR Wrocław, Radiu LUZ i Radiu Traffic Wrocław oraz Gazecie Wrocławskiej i 14 różnym publikacjom - dowiedziało się kilkanaście tysięcy mieszkańców miasta.
Na akcję wydano około 100 zł (materiały biurowe, domena).

Kampanijność

Akcja społeczna „Wrocław segreguje” była oddolnym projektem grupy osób, dla których segregacja odpadów to ważna sprawa. Planowany jest monitoring realizacji zapowiedzianych przez Urząd Miasta Wrocławia i odbiorców odpadów działań.

Opis inicjatora

Akcja „Wrocław segreguje” powstała z inicjatywy grupy wrocławian: Mirosława Bachorza, Beaty Biegi, Sławomira Bryłki, Andrzeja Haraśnego, Agnieszki Kurczaby, Ludmiły Polechońskiej, Dominiki Wawrzyniak.

Opis i wyjaśnienie pomysłu reklamowego - jeśli dotyczy

Hasło akcji brzmiało: „Lepsza segregacja, lepszy Wrocław”. Zawarta była w nim następująca myśl skierowana od mieszkańców: „Uważasz, że segregowanie śmieci to ważna sprawa. Chcesz, żeby system selektywnej zbiórki odpadów był lepszy. Nie czekaj, zmieniaj Wrocław razem z nami. Podpisz petycję o lepszy system segregacji odpadów we Wrocławiu. Twoje poparcie jest ważne. Dzięki Tobie zmienimy Wrocław”.

Opis dodatkowych działań, w tym działania niekonwencjonalne

Na konferencji naukowej „Środowisko miejskie Wrocławia oczami przyrodników” przedstawiono referat „Czy europejski Wrocław osiągnie europejskie standardy? Ocena selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych we Wrocławiu – próba diagnozy stanu i przyszłych zmian”. W ten sposób informacja o akcji i stanie systemu segregacji dotarła do liderów opinii - przedstawicieli wrocławskiego środowiska naukowego.


KrajPolska
Kategoria konkursowaAkcje zaangażowane społecznie
Problemy społeczneAktywizacja i społeczeństwo obywatelskie, Ekologia i środowisko
NadawcaZespół akcji społecznej „Wrocław segreguje”
WykonawcaZespół akcji społecznej „Wrocław segreguje”
AdresaciPrezydent Miasta Wrocławia, firmy odbierające we Wrocławiu odpady, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz mieszkańcy Wrocławia.
MediaTelewizja (TVP Wrocław - Fakty), radio (PR Wrocław, Radio LUZ, Radio Traffic Wrocław), gazety (Gazeta Wrocławska, Ekonatura), portale internetowe (InfoTuba.pl, strona Uniwersytetu Wrocławskiego, miastowroclaw.pl, mmwroclaw.pl, ecowawa.pl, ngo.pl, naszemiasto.pl, wroclawek.com, tuwroclaw.com, sektor3.pl, wroclove2012.com, cycling-recycling.eu, zielonalekcja.pl), Facebook, strona internetowa akcji
Data zgłoszenia28.03.2012
Dodatkowe materiałyplik: Badanie-opinii-o-segregacji-we-Wrocławiu.pdf
 plik: Kilka-porad-o-segregacji.pdf
 plik: Raport-z-audytu-pojemników.pdf
 plik: Treść- petycji-wpisy.pdf
 plik: Strona- i-facebook.pdf
 plik: Prezentacja-problemu.pdf