Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2012

Kategoria konkursowa: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm07.03.2013

Jeżdżę z Głową - kampania na rzecz bezpieczeństwa młodych rowerzystów w ruchu drogowym

KATEGORIA: Kampanie firm komercyjnych i fundacji firm

POWIEKSZ

Opis celu kampanii

W 2012 r. Fundacja BGŻ uruchomiła I edycję programu edukacyjnego „Jeżdżę z Głową” kierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Jego celem jest promocja bezpiecznych zachowań na drodze wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, propagowanie wiedzy na temat zmian w przepisach, kształtowanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich wśród młodzieży w mniejszych miejscowościach, wzrost świadomości konieczności ostrożności i rozwagi na drodze, zarówno wśród rowerzystów, jak i kierowców.

Grupa docelowa

Młodzi rowerzyści - uczniowie szkół gimnazjalnych z miejscowości do 50 tys mieszkańców, ich nauczyciele, rodzice, mieszkańcy miejscowości.

Strategia

Z przeprowadzonych na zlecenie Fundacji BGŻ badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych z miejscowości do 50.000 mieszkańców wynikało, że choć 97% gimnazjalistów jeździ rowerem, ponad połowa z nich nie dba wystarczająco o swoje bezpieczeństwo, a aż 18% z nich miało wypadek na rowerze. Potwierdziły to także wyniki badań i statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Policji, wg których za najczęstsza przyczynę wypadków uznaje się nieostrożność i brak poszanowania innych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo, brak programów i kampanii nt BRD kierowanych do młodych rowerzystów, szczególnie dla gimnazjalistów. Brak też programów włączających uczestników jako samych edukatorów i nośników kampanii. Dlatego zdecydowano się na zaangażowanie samych uczniów w planowanie i tworzenie zmian społecznych (jak np. dokonanie lokalnej diagnozy problemów czy opracowanie rekomendacji działań dla władz miejscowości i samorządów). Dla powodzenia kampanii społecznych prowadzonych w miejscowościach objętych programem ułatwiono szkołom organizację akcji towarzyszących programowi (np. zbieranie wśród kierowców deklaracji „Jeżdżę z Głową”, lekcje dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków czy marsze młodzieży pod hasłem „Uważaj, szkoła już blisko!”).

Opis przebiegu kampanii

170 nauczycieli ze 100 szkół uczestniczyło w warsztatach e-learningowych nt. bezpieczeństwa w ruchu drogowym i angażowania uczniów w działania na rzecz społeczności lokalnych. W kolejnym etapie przeprowadzali cykl lekcji z m.in. 60 uczniami ze swojej szkoły nt. odpowiedzialnych zachowań na drodze korzystając z materiałów edukacyjnych dostarczonych przez Fundację (m.in. planszowa gra edukacyjna, film animowany, ulotki informacyjne). Uczniowie, wspierani przez władze i lokalne jednostki policji, dokonali diagnozy problemów lokalnych związanych z bezpieczeństwem rowerzystów. Wyniki badań społecznych prezentowali na licznych spotkaniach i warsztatach w swoich miejscowościach. Dzięki temu nie tylko młodzież gimnazjalna, nauczyciele, ale także pracownicy oddziałów Banku BGŻ, przedstawiciele lokalnych władz i społeczności lokalne zajęli się rozpowszechnianiem idei przewodniej programu – wzajemnego szacunku i odpowiedzialności na drogach. Finał programu - konkurs na plakat promujący szacunek.

Wykorzystanie narzędzi komunikacji

Chcieliśmy aby media lokalne podjęły temat edukacji bezpieczeństwa młodych rowerzystów w swoich miejscowościach, ale także zajęły się tematem odpowiedzialnych zachowań kierowców i, przede wszystkim tematem dostosowania infrastruktury miejscowości do potrzeb rowerzystów. Zaangażowanie tak wielu podmiotów (w tym władz lokalnych i samorządowych, lokalnych jednostek policji i samych szkół) zagwarantowało kampanii PR i przyniosło oczekiwane rezultaty. Łącznie w 100 miejscowościach ukazało się ponad 1100 publikacji związanych z programem i poświęconych tematom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do komunikacji ogólnopolskiej wykorzystano Internet - powstała strona www.jezdzezglowa.pl poświęcona tematyce bezpieczeństwa na drodze, służąca także za platformę umożliwiającą podpisywanie deklaracji "Jeżdżę z Głową" on-line. Strona wspierana była komunikacyjnie przez profil Kocham Rower na Facebooku.

Efektywność

• 4500 wyedukowanych uczniów, 170 nauczycieli, ponad 25.000 mieszkańców, 100 Map Problemów Drogowych, ponad 500 lokalnych akcji na rzecz bezpieczeństwa w miejscowościach objętych programem
• Wzrost świadomości bezpiecznej jazdy, szczególnie wśród dzieci i ich rodzin na obszarach niedostosowanych do potrzeb rowerzystów. W badaniu wykonanym po realizacji programu „Jeżdżę z głową” poprawie uległ stan wiedzy młodych rowerzystów. (grupy biorące vs nie biorące udziału w programie – różnica na poziomie do 30% różnicy uzyskanych wyników w testach wiedzy; największy wzrost poprawnych odpowiedzi (średnio 15% ) odnotowano w pytaniach dot. zmian w przepisach, czyli treści eksponowanej w programie).
• Większość uczniów (ok 65%) uważa, że program wpłynął nie tylko pozytywnie na poziom wiedzy na temat BRD, ale także zwiększenie chęci promowania bezpieczeństwa oraz zmian postaw wśród innych
• 21% ankietowanych rodziców stwierdziło, że program przyczynił się do zmiany ich zachowań na drodze

- 1100 publikacji w lokalnych mediach, 1000 podpisanych deklaracji Jeżdżę z Głową

Kampanijność

W 2013 r. II edycja będzie realizowana w 100 kolejnych szkołach . Planujemy zwiększenie komponentów ułatwiających uczniom trwałe zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa, ułatwienie działań na rzecz zmiany postaw kierowców wobec rowerzystów poprzez utrzymania zaangażowania młodzieży, jako ambasadorów.

Opis inicjatora

Fundacja BGŻ powstała w 2006 roku. Podejmuje inicjatywy w obszarze szeroko pojętej edukacji i solidarności społecznej na rzecz lokalnych środowisk i mieszkańców mniejszych miejscowości.


KrajPolska
Problemy społeczneBezpieczeństwo ruchu drogowego
NadawcaFundacja BGŻ
WykonawcaFabryka Komunikacji Społecznej
Adresacirowerzyści i kierowcy
Medialokalne - tv,prasa,radio; ogólnopolskie - internet
Data zgłoszenia07.03.2013
Dodatkowe materiały
 plik: ulotka_dorosli_WEB.pdf
 plik: ulotka_dzieci_WEB.pdf