Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016WYRÓWNUJEMY SZANSE

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Ministerstwo Rozwoju (w 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego)

Nazwa wykonawcy

Grupa Eskadra sp. z o.o.

Data realizacji kampanii (od-do)

1.03.2016 - 12.09.2016

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Zagrożenie nierównością i wykluczeniem społecznym dotyczące osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych matek, dzieci z domów dziecka oraz dzieci otyłych. Brak świadomości, że można im pomóc dzięki Funduszom Norweskim i EOG. Skuteczne dotarcie z pomocą do ośrodków w biednych częściach kraju.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

Cele:1. Zaangażowanie grupy docelowej w walkę z wykluczeniem i nierównością. 2. Budowanie świadomości Funduszy Norweskich i EOG. 3. Wsparcie rzeczowe. 4. Pozyskanie mediów.
Idea:Powołanie Siłaczy Społecznych (wolontariuszy), którzy pomogą dotrzeć do potrzebujących. Zaangażowanie siłacza Piotra Małachowskiego i kontrastowe zestawienie go z osobą niepełnosprawną, starszą i dzieckiem, którym pomaga.

Insight

W naszym kraju jest wiele osób zagrożonych nierównością społeczną i wykluczeniem. Dzięki Funduszom Norweskim i EOG możemy wyrównać ich szanse. Zostań Siłaczem Społecznym i wskaż potrzebujących w twoim najbliższym otoczeniu.

Określenie grupy docelowej

Core target: Osoby pracujące w Domach Dziecka, DPS, domach starców oraz inne -zaangażowane społecznie. Ponadto całe społeczeństwo - by zwiększyć świadomość znaczenia FN i EOG oraz media.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Zostań Siłaczem Społecznym i Wyrównaj Szanse!
To wezwanie, by zaangażować się w akcję oraz nobilitacja. Nie mówimy zostań wolontariuszem, tylko Siłaczem Społecznym - kimś wielkim i potrafiącym pomagać

Hasło/slogan

Siłacze Społeczni. Wyrównujemy szanse.
Hasło wyraża misję Siłaczy Społecznych i Funduszy. Nie jest li tylko zabawą słowem, lecz skutecznie komunikuje o akcji. Zachęca, by dowiedzieć się więcej.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

I Kampania informacyjna TV, Radio, Internet, Facebook
W pierwszym etapie pokazaliśmy problem nierówności i wykluczenia oraz zbudowaliśmy świadomość Funduszy Norweskich i  EOG. Wykorzystując wizerunek znanego lekkoatlety, stworzyliśmy poruszający obraz Siłacza, pomagającego osobom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom. Wezwaliśmy potencjalnych Siłaczy/ wolontariuszy do działania i stworzyliśmy platformę, na której mogli zgłaszać wnioski o pomoc.
II Akcja społeczna
Dotarliśmy do wskazanych beneficjentów z pomocą rzeczową. Towarzyszyli nam aktorzy: Tamara Arciuch, Bartek Kasprzykowski i Agnieszka Więdłocha, dzięki którym zwiększyliśmy zasięg kampanii. Celebryci udostępniali filmy z akcji oraz informacje o Funduszach na swoich fanpage’ach.
III Event Finałowy + TV, Radio, Prasa
Podczas niestandardowego wydarzenia nastąpiło medialne podsumowanie w akcji. Dodatkowo dziennikarze wzięli udział w  quasi sportowych zawodach w pomaganiu, zdobywając dodatkowe środki dla wybranych beneficjentów.

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Ambasador kampanii - Piotr Małachowski – mistrz Europy i wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem.
Celebryci: Tamara Arciuch, Bartek Kasprzykowski, Agnieszka Więdłocha – dostarczali z nami pomoc rzeczową, popularyzowali akcję na facebooku.
228 Siłaczy (wolontariuszy) – zgłosili i opisali realne potrzeby w swoim otoczeniu.
20 dziennikarzy – napisali 143 publikacje, zaangażowali się w event finałowy.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów ogólnopolskich -zarówno tradycyjnych jak i internetowych. Razem: 143 ukazania medialne na temat kampanii.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Kampania osiągnęła swoje cele ponad nasze oczekiwania:
Pozyskaliśmy 228 wolontariuszy, dzięki którym dotarliśmy do 64 ośrodków pomocy. Weryfikacja nastąpiła na dedykowanym serwisie kampanii. Pozyskaliśmy 4 celebrytów, 20 dziennikarzy, 143 ukazania medialne, 3 stacje TV, 6 stacji radiowych, 20 redakcji. Celebryci publikowali informacje o akcji na swoich fanpage’ach.

Budżet kampanii

2 065 000,00 zł netto

 


Kreacja

wyrownujemy_szanse_01.pdf

wyrownujemy_szanse_02.pdf