Konkurs Kampania Społeczna Roku 2016

Kampanie zgłoszone do konkursu
Kampania Społeczna Roku 2016POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ
POWIEKSZ

Ogólnopolska kampania „Wybieram pomoc”

KATEGORIA: Kampanie instytucji publicznych

Nazwa i opis inicjatora kampanii

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00‐513 Warszawa

Nazwa wykonawcy

.bringMore advertising Włodzimierz Rajczyk z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 9A w Chorzowie. Produkcja spotów TV - Mangusta Film-Mariusz Nowakowski i Mariusz Ostański

Data realizacji kampanii (od-do)

01.03.2017 r. – 31.03.2017 r.

 

Strategia

Opis problemu społecznego z jakim miała się zmierzyć kampania

Wg badań „3/4 uczestników sytuacji przemocy nie zwróciła się o pomoc do żadnej instancji”. Polacy nie rozpoznają innych niż fizyczna form przemocy lub zgadzają się na jej obecność. Lęk, brak nadziei na zmianę, przywiązanie do toksycznego partnera i nieznajomość prawa skutkują bezczynnością.

Opis celu kampanii i wyjaśnienie idei kreatywnej

• Podniesienie świadomości społecznej na temat form i skutków przemocy poprzez „prawdziwe historie” zwykłych ludzi
• Wskazanie konkretnych sytuacji i przykładów działań pomocowych
• Promocja postawy czynnej wobec sytuacji przemocy poprzez inspirujący przekaz
• Wykształcenie akceptacji społecznej dla działania i w efekcie wzrost liczby zgłoszeń sytuacji przemocy we wskazanych instytucjach

Insight

Niedostrzeganie niefizycznych odmian przemocy i sytuacji przemocy w swoim otoczeniu (potrzeba edukacji – wskazania konkretnych przykładów). Brak reakcji na przemoc wynikający z niewiedzy lub strachu (potrzeba wskazania pożądanej reakcji i wzmocnienie poprzez call to action i aprobatę)

Określenie grupy docelowej

Ze względu na skalę problemu kampania była skierowana do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc oraz świadków przemocy.

Jakie jest wezwanie do działania - tzw. call to action

Zamiast przemocy, wybierz pomoc. Każdy – świadek, ofiara i sprawca przemocy domowej ma wybór: możesz przemilczeć lub bagatelizować problem albo stawić czoła trudnej sytuacji i jej przeciwdziałać.

Hasło/slogan

„Wybieram pomoc” to słowa bohaterów kampanii. Przekreślenie „przemoc” i podkreślenie „pomoc” inspiruje i niesie przekaz, że przemoc to wybór, a właściwa reakcją jest zawsze sięgnięcie po pomoc.

Realizacja czyli opis przebiegu realizacji kampanii (opis tego co udało się zrealizować i jaki sposób)

Opis działań i opis wykorzystanych narzędzi (standardowych i niestandardowych)

• 2 Spoty TV – Przytoczenie historii zwykłych ludzi i pozytywnych zakończeń. Zwrócenie uwagi na problem, inspiracja do działania dla ofiar, sprawców i świadków przemocy.
• OHH (nośniki CLP w całym kraju) – Prezentacja pożądanej postawy każdej z 3 osób, odesłanie do portalu kampanii.
• Internet – Zaciekawienie tematyką, odesłanie do portalu kampanii.
• Portal wybierampomoc.pl – Rzetelna wiedza w przystępnej formie, quizy, publikacje, baza placówek, przydatne telefony
• Artykuły prasowe i internetowe (m.in. Wprost, Claudia, Super Express, Dobre Rady, Życie na gorąco) – Wiarygodne informacje (oparcie o wywiady)

Działania PR

Włączenie do kampanii grup ważnych ze względu na osiągnięcie celu społecznego

Materiały kampanii, w tym artykuły prasowe i internetowe, powstały we współpracy z ekspertami MRPiPS oraz Fundacji Centrum Praw Kobiet. Wywiady z psychologami i podopiecznymi fundacji są kanwą prezentowanych treści, stąd wzrost wiarygodności przekazu.

Efekty media relations - obecność publicystyczna kampanii w mediach (np. wskaźniki, jeśli są). Czy kampania wywołała dyskusję w mediach?

Materiały kampanii były emitowane na łamach czołowych opiniotwórczych tytułów ogólnopolskich, m.in. Wprost. Portal wirtualnemedia.pl wyróżnił kampanię w zestawieniu kampanii społecznych za niestandardowe podejście do tematu – przekaz wzmacniający, pozytywny zamiast epatowania fizyczną przemocą.

Efektywność

Czy kampania osiągnęła cele lub jaki był poziom realizacji celów oraz informacja w jaki sposób weryfikowana jest efektywność kampanii? Jaka była zmiana postaw?

Uświadomienie odbiorcom problemu przemocy. W kampanii nie były przeprowadzane badania skuteczności.

Budżet kampanii

Za realizację kampanii, w tym zakup mediów odpowiadało Ministerstwo. Nie dysponujemy informacjami dot. wydatków na kampanię.

 


Kreacja

wybieram_pomoc_artykul_wprost_7.pdf

wybieram_pomoc_artykul_dobre_rady_8.pdf